مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,202

دانلود:

349

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ناهمسانگردی جهتی مغناطوتنگش و گذار فاز مغناطیسی در محلول جامد Nd14Dy2Fe78B6

صفحات

 صفحه شروع 7 | صفحه پایان 12

چکیده

 در این مقاله گذار فاز مغناطیسی و ناهمسانگردی مغناطوالاستیکی یک نمونه بس بلور Nd14Dy2Fe78B6 به کمک اندازه گیری پذیرفتاری مغناطیسی متناوب و مغناطوتنگش گزارش شده است. این ترکیب به روش ریخته گری از مذاب تهیه شد. تصاویر SEM و طیف XRD آن نشان داد که نمونه بس بلور و غیر تک فاز بوده و عمده ترین ترکیب موجود در ان فاز 1- 14- 2 است. اندازه گیری پذیرفتاری مغناطیسی متناوب نشان داد که نمونه در دمایی در حدود 130 K تغییر فاز مغناطیسی می دهد, که ناشی از بازجهتگیری تدریجی اسپینها همراه با واپیچش ساختار بلوری است. مغناطوتنگش نیز درسه امتداد عمود بر هم از بدنه نمونه, در بازه دمایی 77 K الی 300 K و تا میدانهای 1.5 T اندازه گیری شد, که در دماهای کمتر از 125 K مقدار آن با ضریب دو تا سه برابر متفاوت به دست آمد. این ناهمسانگردی در مغناطوتنگش حاکی از سمتگیری ترجیحی بلورکها در حجم نمونه است. علاوه بر این, مغناطوتنگش در ناحیه گذار فاز دارای کمیته است که مقدار آن در سه امتداد مختلف نیز متفاوت است. کمیته مغناطوتنگش بر اساس رفتار بحرانی گشتاور مغناطیسی مداری اتمهای Fe در ناحیه گذار قابل تفسیر است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  تجبر، ناصر، علی نژاد، محمدرضا، و پورآرین، فائز. (1380). ناهمسانگردی جهتی مغناطوتنگش و گذار فاز مغناطیسی در محلول جامد Nd14Dy2Fe78B6 . پژوهش فیزیک ایران، 3(1)، 7-12. SID. https://sid.ir/paper/1659/fa

  Vancouver: کپی

  تجبر ناصر، علی نژاد محمدرضا، پورآرین فائز. ناهمسانگردی جهتی مغناطوتنگش و گذار فاز مغناطیسی در محلول جامد Nd14Dy2Fe78B6 . پژوهش فیزیک ایران[Internet]. 1380؛3(1):7-12. Available from: https://sid.ir/paper/1659/fa

  IEEE: کپی

  ناصر تجبر، محمدرضا علی نژاد، و فائز پورآرین، “ناهمسانگردی جهتی مغناطوتنگش و گذار فاز مغناطیسی در محلول جامد Nd14Dy2Fe78B6 ،” پژوهش فیزیک ایران، vol. 3، no. 1، pp. 7–12، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/1659/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی