مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

189

دانلود:

126

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تغییر شکل پذیری دیوار خاک مسلح به ارتفاع 17 متر در شرایط لرزه ای

صفحات

 صفحه شروع 23 | صفحه پایان 33

چکیده

 در این مقاله به بررسی لرزه ای اثر پارامترهای مختلف بر روی تغییر شکل دیوار خاک مسلح با ارتفاع 17 متر در شرایط کرنش های بزرگ (large strain) پرداخته شده است. با تغییر در خصوصیات مقاومتی (زاویه اصطکاک و چسبندگی) خاک بستر و تغییر در مشخصات مسلح کننده ها (طول و سختی), روند تغییرات در مقادیر تغییر شکل افقی نما و قائم پای دیوار بررسی شده است.هدف از این بررسی ایجاد عملکرد هر چه بهتر این نوع دیوارها (با ارتفاع بلند) و موارد مشابه آن در شرایط لرزه ای است . آنالیز عددی به روش تفاضل محدود و توسط نرم افزار FLAC به صورت دو بعدی و در شرایط کرنش صفحه ای انجام شده است. مدل عددی در تراز پایه (پای فونداسیون) توسط یک موج هارمونیک با دامنه متغیر و فرکانس 3 هرتز به لرزه در می آید. نتایج به دست آمده حاکی از این است که با انتخاب خاک بستر با مقاومت برشی بالا و مسلح کننده های فلزی (تسمه) با طول مناسب بر اساس ارتفاع دیوار, تغییر شکل های دیوار به میزان قابل توجهی کاهش یافته و موجب عملکرد مناسب دیوار در شرایط لرزه ای می گردد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی