مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

476

دانلود:

96

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اصلاح خاکهای ماسه ای کربناته با استفاده از تزریق شیمیایی

صفحات

 صفحه شروع 95 | صفحه پایان 104

چکیده

 در این مقاله قابلیت اصلاح ماسه کربناته محصول جزیره کیش با استفاده از یک دوغاب شیمیایی بررسی می گردد. ویژگی اصلی این خاک نسبت به منافذ بالای داخل دانه ها و حالت خردشدگی آنها در حین بارگذاری می باشد. فرآیند اصلاح خاک یاد شده با استفاده از تزریق دوغاب سیلیکات سدیم همراه با افزدودنیهایی مانند فرم آمید و آلومینات سدیم صورت گرفت. نمونه ها با دانسیته های نسبی اولیه مختلف ساخته و تزریق شدند. مقاومت تک محوری بیشینه, مدول مماسی اولیه و کرنش لحظه گسیختگی در نسبت آب به سیلیکات سدیم برابر 0.5 حاصل گردید. مقاومت تک محوری و مدول مماسی اولیه با گذشت زمان افزایش یافت ولی تغییرات کرنش لحظه گسیختگی, تابع نسبت آب به سیلیکات سدیم و مقادیر افزودنیها بود. فرمامید باعث افزایش و آلومینات سدیم باعث کاهش مقاومت تک محوری و مدول الاستیسیته مماسی اولیه می گردند. علاوه بر این افزایش اندازه دانه ها باعث کاهش مقاومت تک محوری خاک تزریق شده می گردد. دانه بندی یکنواخت منجر به رفتار تنش – کرنش ترد و دانه بندی گسترده منجر به رفتار تنش – کرانش نرم می گردد. وجود املاحی مانند سولفاتها و کلرایدهای محلول در آب باعث کاهش مقاومت تک محوری و افزایش مدول مماسی اولیه خاک تزریق شده می گردد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.