video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

225

دانلود:

28

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

حکایات تعلیمی و کارکردهای آن در مطلع الانوار امیرخسرو دهلوی

صفحات

 صفحه شروع 25 | صفحه پایان 50

چکیده

 ادبیات تعلیمی یکی از شاخه های مهم و کهن ادب فارسی است مضامین تعلیمی از دیرباز در داستان ها که همواره از نیازهای ذهنی و عاطفی بشر بود, راه یافت و ایرانیان به جنبه تعلیمی آن توجه کرده اند. حکایت پردازی نیز از شیوه های داستان پردازی است که در قرون چهارم با مضامین اندرزی در مثنوی هایی چون کلیله و دمنه به کار رفته است. در قرن پنجم ه.ق حدیقه سنایی نخستین منظومه عرفانی است که با هدف تعلیم مباحث عرفانی, دینی و اخلاقی سروده شد و از حکایت های تمثیلی در بیان مفاهیم استفاده کرد. پس از او عطار این شیوه را گسترش داد و مولانا آن را به کمال رساند. امیرخسرو دهلوی نیز در قرن هشتم, در تاسی از نظامی, نظیره مطلع الانوار را به شیوه مخزن الاسرار سرود. در همه این مثنوی ها برای تبیین و تاکید بر مضامین عرفانی - اخلاقی, از حکایت استفاده شده است. حکایت ها با توجه به جنبه تعلیمی از کارکردهای متفاوتی برخوردارند لذا هدف از این پژوهش آن بوده است تا معلوم گردد, حکایت های تعلیمی در مطلع الانوار, از چه اهدافی برخوردارند و امیرخسرو با چه کارکردهایی به تبیین و آموزش تعالیم اخلاقی, مذهبی و عرفانی خویش پرداخته است. در این پژوهش, با شیوه تحلیلی - توصیفی مجموع بیست حکایت تعلیمی در مثنوی اخلاقی مطلع الانوار, از جهت محتوایی مورد بررسی قرارگرفته است و در نهایت این نتیجه به دست آمد که امیرخسرو دهلوی در حکایت هایش از کارکردهای متنوعی از جمله اقناع و اثبات, تصویر سازی و ادراک, عبرت پذیری, تسهیل مباحث پیچیده, آشنایی زدایی, تحول و جز آن در جهت تبیین مسائل اخلاقی, آداب شرعی و عرفانی استفاده کرده است.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی