مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

116

دانلود:

20

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه اثر حفاظتی واکسیناسیون مایکوباکتریوم بویس (BCG) به روش مخاطی و زیر جلدی علیه عفونت لیشمانیا ماژور در موش حساس BALB/c

صفحات

 صفحه شروع 238 | صفحه پایان 245

چکیده

 هدف: بررسی اثر حفاظتی واکسیناسیون مخاطی مایکوباکتریوم بویس (BCG) با واکسیناسیون زیر جلدی علیه عفونت لیشمانیا ماژور در موش BALB/cمواد و روش ها: موش های نر BALB/c, شش تا هشت هفته به دو گروه بیست تایی آزمایش و چهار گروه بیست تایی کنترل تقسیم و واکسینه شدند. دو گروه بیست تایی آزمایش با واکسن BCG در دوزهای مناسب از مسیر رکتال و زیر جلدی واکسینه شدند. یک ماه بعد به گروه های آزمایش واکسن ALM+alum به شکل زیر جلدی تزریق شد. پس از تزریق یادآور (بیست و یک روز بعد) موش ها با تزریق 105 انگل لیشمانیا ماژور در ناحیه کف پا آلوده شدند و روند پیش روی زخم به طور هفتگی بررسی شد. پاسخ های ایمونولوژیک شامل پاسخ ازدیاد حساسیت تاخیری نسبت به (Purified Protein Derivatives: PPD), پاسخ تکثیری سلول های طحال و تولید سایتوکاین اینترفرون گاما و اینترلوکین 5 در مایع رویی کشت سلول های طحال گروه های آزمایش اندازه گیری شد. گروه های کنترل شامل گروه هایی بود که فقط واکسن ALM+alum یا فقط ادجوانت الوم را به شکل زیر جلدی دریافت کردند, بدون دریافت واکسن فقط با لیشمانیا آلوده سازی شدند یا هیچ تیماری درباره آنها صورت نگرفت و به عنوان کنترل محیط در نظر گرفته شدند.یافته ها: تحریک سیستم ایمنی پس از واکسن BCG در هر دو گروه افزایش معنی دار (p≤0.05) پاسخ ازدیاد حساسیت تاخیری و تولید اینترفرون گاما از سلول های طحال را نشان داد. تا سه هفته پس از آلوده سازی با لیشمانیا این تحریک پاسخ ایمنی همچنان با افزایش ضریب تکثیر لنفوسیتی در هر دو گروه حفظ شد. اما پس از آن گروه های واکسن BCG نوسان زیادی را در پاسخ های ایمنی پشت سر گذاشتند که منجر به غلبه بیماری در گروه BCG زیر جلدی شد. مشخصه آن کاهش معنی دار اینترفرون گاما و کاهش ضریب تکثیر لنفوسیتی نسبت به گروه رکتال بود (p≤0.05). افزایش انگل نیز به طور معنی دار نسبت به گروه رکتال در اعضای لنفی مشاهده شد. در مقابل گروه رکتال در روشی متفاوت توانست با حفظ و افزایش پاسخ های ضد لیشمانیایی مقاومت بالایی نشان دهد.نتیجه گیری: واکسیناسیون BCG از راه رکتال می تواند نسبت به مسیر زیر جلدی پاسخ ایمنی سلولی پایدارتری ایجاد کند و با ممانعت از گسترش لیشمانیا ماژور سبب حفاظت علیه بیماری گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  صعودی، س.، و زواران حسینی، ا.، و رافتی سیدیزدی، س.، و هاشمی فشارکی، ر.، و اسماعیل نیا، ک.، و هاشمی، س. (1385). مقایسه اثر حفاظتی واکسیناسیون مایکوباکتریوم بویس (BCG) به روش مخاطی و زیر جلدی علیه عفونت لیشمانیا ماژور در موش حساس BALB/c. یاخته, 8(4 (32)), 238-245. https://sid.ir/paper/16529/fa

  Vancouver: کپی

  صعودی سارا، زواران حسینی احمد، رافتی سیدیزدی سیما، هاشمی فشارکی رضا، اسماعیل نیا کسری، هاشمی سیدمحمود. مقایسه اثر حفاظتی واکسیناسیون مایکوباکتریوم بویس (BCG) به روش مخاطی و زیر جلدی علیه عفونت لیشمانیا ماژور در موش حساس BALB/c. یاخته. 1385 [cited 2023January30];8(4 (32)):238-245. Available from: https://sid.ir/paper/16529/fa

  IEEE: کپی

  صعودی، س.، زواران حسینی، ا.، رافتی سیدیزدی، س.، هاشمی فشارکی، ر.، اسماعیل نیا، ک.، هاشمی، س.، 1385. مقایسه اثر حفاظتی واکسیناسیون مایکوباکتریوم بویس (BCG) به روش مخاطی و زیر جلدی علیه عفونت لیشمانیا ماژور در موش حساس BALB/c. یاخته, [online] 8(4 (32)), pp.238-245. Available: https://sid.ir/paper/16529/fa.