video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

952

دانلود:

237

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناسائی ارقام برگرداننده و نگهدارنده باروری در برنج با استفاده از نشانگر SSR

نویسندگان

کیانی غفار

صفحات

 صفحه شروع 81 | صفحه پایان 86

چکیده

 در اصلاح نباتات کلاسیک به نژادگران ارقام برگرداننده کننده باروری را از طریق تست کراس ارقام موجود با لاین های نر عقیم سیتوپلاسمی (CMS) و ارزیابی نتاج F1 از نظر باروری دانه گرده و خوشه مورد شناسائی قرار می دهند. لاین هایی که نتاج آن ها باروری خوشه و دانه گرده بیش از 80 درصد را نشان دهند به عنوان لاین های برگرداننده در نظر گرفته می شوند. در این مطالعه 15 رقم برنج در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری کشت و از انتخاب به کمک نشانگرهای مولکولی (MAS) برای تشخیص دو ژن برگرداننده باروری بر روی کروموزم های 1 و 10 در برنج استفاده گردید. نتایج ارزیابی های مولکولی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره RM171,  RM258و RM3148 همبسته با ژن های برگرداننده باروری نشان داد که ارقام برنج به نام های هاشمی و دیلمانی دارای هر دو ژن برگرداننده باروری در ژنوم خود هستند. در حالی که ارقام برنج به نام های شیرودی, تابش, فجر و شفق به عنوان ارقام نگهدارنده شناسائی شدند. از این ارقام می توان در پیشبرد برنامه های اصلاحی برنج هیبرید در کشور استفاده نمود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  کیانی، غفار. (1396). شناسائی ارقام برگرداننده و نگهدارنده باروری در برنج با استفاده از نشانگر SSR. تولیدات گیاهی (مجله علمی کشاورزی)، 40(1 )، 81-86. SID. https://sid.ir/paper/165151/fa

  Vancouver: کپی

  کیانی غفار. شناسائی ارقام برگرداننده و نگهدارنده باروری در برنج با استفاده از نشانگر SSR. تولیدات گیاهی (مجله علمی کشاورزی)[Internet]. 1396؛40(1 ):81-86. Available from: https://sid.ir/paper/165151/fa

  IEEE: کپی

  غفار کیانی، “شناسائی ارقام برگرداننده و نگهدارنده باروری در برنج با استفاده از نشانگر SSR،” تولیدات گیاهی (مجله علمی کشاورزی)، vol. 40، no. 1 ، pp. 81–86، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/165151/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی