Start: 2/1/2023 5:58:51 AMEnd: 2/1/2023 5:58:52 AM >> 609

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

485

دانلود:

83

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی سمیت حشره کش های ایمیداکلوپرید و پریمیکارب بر مراحل مختلف رشدی شته جالیز (Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae

صفحات

 صفحه شروع 71 | صفحه پایان 83

چکیده

 شته جالیز  Glover Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae) یکی از آفات مهم و خسارت زا در مزارع و گلخانه ها بوده و استفاده از آفت کش ها یکی از روش های کنترل این آفت محسوب می شود. کاربرد بی رویه ی آفت کش ها علاوه بر ایجاد مقاومت در آفات, منجر به بجا گذاشتن باقیمانده آن روی گیاهان می شود. اتخاذ تدابیری از جمله کاهش دز مصرف میتواند در سلامت مصرف کنندگان موثر باشد. در پژوهش حاضر, حساسیت مراحل مختلف پورگی و حشره کامل شته جالیز به دز توصیه شده ی مزرعه ای و نیم دز حشره کش های ایمیداکلوپرید و پریمیکارب بررسی شد. همچنین آزمون زیست سنجی روی پوره سن سوم شته جالیز انجام و بر اساس LC50 میزان حساسیت این سن پورگی شته, در فاصله های زمانی 24, 48 و 72 ساعت مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش سن پورگی, سمیت آفت کش ها به طور معنی داری کاهش یافته است. میزان LC50 و LC90 ایمیداکلوپرید, 24 ساعت پس از تیمار به ترتیب, 71.648 و 365.548 و پریمیکارب 212.62 و 457.49 پی.پی.ام محاسبه شد. مرگ و میر غلظت LC50 این حشره کش ها پس از گذشت 24, 48 و 72 ساعت به ترتیب برای ایمیداکلوپرید 45, 48.89, 49.45 و برای پریمیکارب 43.89, 47.78, 50.56 درصد به دست آمد. نتایج نشان داد در هر دو حشره کش, بیشترین میزان مرگ و میر در 24 ساعت اول صورت گرفت و گذشت زمان (24, 48 و 72 ساعت) منجر به افزایش معنی دار مرگ و میر نشده است. با توجه به این که نیم غلظت هر دو حشره کش تلفات قابل قبولی روی شته ی جالیز داشتند, در صورت استفاده از دشمن طبیعی در قالب برنامه IPM, استفاده از نیم غلظت آنها قابل توصیه می باشد

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی