مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,091

دانلود:

193

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر تخریب ناشی از اسید ایبوتونیک هسته ماینرت بر خصوصیات پاسخی نورونهای قشر بارل موشهای صحرایی

صفحات

 صفحه شروع 33 | صفحه پایان 42

کلیدواژه

هسته ماینرت (NBM)Q3

چکیده

 هدف: بررسی تاثیر تخریب ناشی از اسید ایبوتونیک هسته ماینرتNBM (Nucleus Basalis of Meynert)  روی خصوصیات زمانی جمع بندی پاسخهای برانگیخه شده توسط جابه جایی چند سبیل و میدان دریافتی نورونهای قشر بارل موش مواد و روشها: موشهای صحرایی نر نژاد Wistar در محدوده وزنی 250-350 گرم در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفتند. حیوانات به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. در یک گروه از حیوانات هسته ماینرت (NBM) توسط تزریق دو طرفه اسید ایبوتونیک (IBO) که در بافر فسفات سالین حل شده بود ( 5میکروگرم در 5 میکرولیتر) تخریب گردید. گروه دوم فقط بافر فسفات سالینPBS) , (pH=7.4 دریافت کردند. از ثبت خارج سلولی تک واحدی و جابه جایی کنترل شده سبیلها برای مقایسه خصوصیات پاسخی نورونهای قشر بارل استفاده شد. سبیل های اصلی و مجاور آن به تنهایی و به طور ترکیبی با الگوهای زمانی مختلف صفر, 10, 20, 30, 50, 100 میلی ثانیه سبیل مجاور قبل از سبیل اصلی حرکت داده شدند تا خصوصیات جمع بندی زمانی پاسخها و همچنین میدان دریافتی تحریکی مهاری آنها مورد ارزیابی قرار گیرد. یافته ها : تخریب NBM توسط اسید ایبوتونیک, بزرگی پاسخ نورونها به جابه جایی سبیل اصلی را به طور معنی داری کاهش می دهد, اما اثری روی زمان شروع پاسخدهی(Letency)  ندارد. تخریب NBM, مهار وابسته به زمان در میزان پاسخ نورونها به تحریک اصلی بعد از تحریک سبیل مجاور را نسبت به گروه کنترل افزایش می دهد. همچنین میدان دریافتی تحریکی به وسیله تخریب NBM افزایش می یابد و میدان دریافتی مهاری تشدید می گردد. نتیجه گیری: این نتایج نشان می دهد که آورانهای NBM به قشر بارل در شکل دهی پاسخ نورونها و میدانهای دریافتی آنها موثر بوده به طوری که حذف NBM موجب تغییر بزرگی پاسخ نورونها, تغییر میدان دریافتی و همچنین تغییر مهار ایجاد شده به وسیله جابه جایی سبیل مجاور روی پاسخ نورونها به سبیل اصلی می گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  گشادرو، فاطمه، و استکی، حسین. (1383). تاثیر تخریب ناشی از اسید ایبوتونیک هسته ماینرت بر خصوصیات پاسخی نورونهای قشر بارل موشهای صحرایی. یاخته، 6(21)، 33-42. SID. https://sid.ir/paper/16438/fa

  Vancouver: کپی

  گشادرو فاطمه، استکی حسین. تاثیر تخریب ناشی از اسید ایبوتونیک هسته ماینرت بر خصوصیات پاسخی نورونهای قشر بارل موشهای صحرایی. یاخته[Internet]. 1383؛6(21):33-42. Available from: https://sid.ir/paper/16438/fa

  IEEE: کپی

  فاطمه گشادرو، و حسین استکی، “تاثیر تخریب ناشی از اسید ایبوتونیک هسته ماینرت بر خصوصیات پاسخی نورونهای قشر بارل موشهای صحرایی،” یاخته، vol. 6، no. 21، pp. 33–42، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/16438/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی