مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

730

دانلود:

214

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر سن بر عملکرد تولیدمثلی مولدین ماده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1972)

صفحات

 صفحه شروع 73 | صفحه پایان 81

چکیده

 ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) مهمترین گونه ماهیان سرد آبی پرورشی در ایران می باشد. یکی از مهمترین مسایل در پرورش این ماهی, تکثیر مصنوعی و تولید آلوین است. در روند تکثیر ماهی قزل آلای رنگین کمان, عوامل متفاوتی دخیل می باشند که از مهمترین آنها کیفیت و کمیت مولدین ماده و تخمک های استحصالی از آنها می باشد. به این دلیل بررسی اثر سن مولدین ماده قزل آلای رنگین کمان در فصل تکثیر 1386, بر روی درصد لقاح, درصد چشم زدگی, درصد ظهور آلوین و درصد بازماندگی آن تا مرحله جذب کیسه زرده انجام پذیرفت. برای این منظور تخمک های 3 گروه از مولدین ماده (3, 4 و 5 ساله) با اسپرم مولدین نر بصورت جداگانه لقاح داده شد. بر اساس نتایج بدست آمده, ماهیان 5 ساله بیشترین میانگین وزن (3/1764 گرم), طول (03/53 سانتی متر), مقدار تخمک استحصالی (251 گرم) و میزان هماوری (6/3536 عدد تخمک) را نشان دادند. همچنین بین تیمارهای مورد بررسی از نظر میانگین درصد لقاح, تعداد تخم لقاح یافته, درصد بازماندگی تا مرحله چشم زدگی و درصد ظهور آلوین اختلاف معنی دار آماری مشاهده شد (P£0.05). بر این اساس تحقیق حاضر نشان داد که تخم های حاصل از لقاح تخمک های مولدین ماده 5 ساله با مخلوط اسپرم های مولدین نر بیشترین میانگین درصد لقاح (2/97 درصد), درصد بازماندگی تا مرحله چشم زدگی (52/96 درصد), درصد تفریخ (5/94 درصد) , درصد بازماندگی تا مرحله جذب کیسه زرده (3/93 درصد) و تعداد آلوین های دارای تغذیه فعال (5/95%) را داشته است. طبق نتایج بدست آمده استفاده از مولدین ماده 5 ساله قزل آلای رنگین کمان در عملیات تکثیر مصنوعی توصیه می شود.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

شمس پور، سمیه، نظامی بلوچی، شعبانعلی، خارا، حسین، و گل شاهی، حسن. (1387). اثر سن بر عملکرد تولیدمثلی مولدین ماده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1972). علوم زیستی، 2(2 (پیاپی 5))، 73-81. SID. https://sid.ir/paper/164240/fa

Vancouver: کپی

شمس پور سمیه، نظامی بلوچی شعبانعلی، خارا حسین، گل شاهی حسن. اثر سن بر عملکرد تولیدمثلی مولدین ماده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1972). علوم زیستی[Internet]. 1387؛2(2 (پیاپی 5)):73-81. Available from: https://sid.ir/paper/164240/fa

IEEE: کپی

سمیه شمس پور، شعبانعلی نظامی بلوچی، حسین خارا، و حسن گل شاهی، “اثر سن بر عملکرد تولیدمثلی مولدین ماده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1972)،” علوم زیستی، vol. 2، no. 2 (پیاپی 5)، pp. 73–81، 1387، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/164240/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی