مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

695

دانلود:

193

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین رابطه سن مولدین نر با عوامل کارایی تکثیر مصنوعی در ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspious, Kessler 1877)

صفحات

 صفحه شروع 21 | صفحه پایان 28

چکیده

ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspious) از ماهیان با ارزش دریای خزر می باشد. یکی از مهمترین مسایل در پرورش این ماهی, تکثیر مصنوعی و تولید لارو است. در این بین مولدین نر نقش مهمی در فرآیند تکثیر مصنوعی دارند. به این دلیل بررسی اثر توان باروری مولدین نر ماهی آزاد دریای خزر در فصل تکثیر 1387, بر روی عوامل کارآیی تکثیر مصنوعی ضروری به نظر رسید. برای این منظور 3 گروه سنی از مولدین نر (4, 5 و 6 ساله) با 9 عدد مولدین ماده به صورت جداگانه لقاح داده شد. بر اساس نتایج بدست آمده, مولدین نر 6 ساله بیشترین میانگین وزن قبل از اسپرم گیری (75/152 ± 67/1766 گرم), وزن بعد از اسپرم گیری (23/152±0/1735 گرم), طول کل (08/2±33/56 سانتی متر) و حجم اسپرم (22/6±83/31 میلی لیتر) را داشته است. بین این مولدین از نظر میانگین غلظت اسپرم و درصد اسپرماتوکریت, اختلاف معنی دار آماری مشاهده نشد .(P>0/05) بر پایه نتایج بدست آمده تخم های حاصل از لقاح اسپرم های مولدین 4 ساله با تخمک های مخلوط مولدین ماده بیشترین میانگین درصد لقاح (5/98 درصد), درصد بازماندگی تخم تا مرحله چشم زدگی (17/91 درصد), درصد ظهور لارو (5/94 درصد) و درصد بازماندگی لارو تا مرحله جذب کیسه زرده (16/97 درصد) را داشته است. بنابراین هم از بعد اقتصادی و هم از بعد زیست محیطی جهت تکثیر مصنوعی مولدین نر 4 ساله بهترین گزینه می باشند.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

رهبر، مینا، نظامی بلوچی، شعبانعلی، خارا، حسین، رضوانی، مصطفی، شمس پور، سمیه، کامکار، مریم، و موحد، رشیده. (1388). تعیین رابطه سن مولدین نر با عوامل کارایی تکثیر مصنوعی در ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspious, Kessler 1877). علوم زیستی، 3(1 (پیاپی 8))، 21-28. SID. https://sid.ir/paper/164197/fa

Vancouver: کپی

رهبر مینا، نظامی بلوچی شعبانعلی، خارا حسین، رضوانی مصطفی، شمس پور سمیه، کامکار مریم، موحد رشیده. تعیین رابطه سن مولدین نر با عوامل کارایی تکثیر مصنوعی در ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspious, Kessler 1877). علوم زیستی[Internet]. 1388؛3(1 (پیاپی 8)):21-28. Available from: https://sid.ir/paper/164197/fa

IEEE: کپی

مینا رهبر، شعبانعلی نظامی بلوچی، حسین خارا، مصطفی رضوانی، سمیه شمس پور، مریم کامکار، و رشیده موحد، “تعیین رابطه سن مولدین نر با عوامل کارایی تکثیر مصنوعی در ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspious, Kessler 1877)،” علوم زیستی، vol. 3، no. 1 (پیاپی 8)، pp. 21–28، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/164197/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی