مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی | سال:1391 | دوره:13 | شماره:4 (پیاپی 50) | صفحه شروع:94 | صفحه پایان:102

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

198

دانلود:

107

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پیش بینی وابستگی به سیگار در مردان از طریق ابعاد شخصیت در الگوی هفت عاملی کلونینجر

صفحات

 صفحه شروع 94 | صفحه پایان 102

چکیده

 این پژوهش با هدف پیش بینی وابستگی به سیگار از طریق ابعاد شخصیت در الگوی هفت عاملی کلونینجر در مردان اجرا شد. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری پژوهش را مردان سیگاری در شهر قزوین تشکیل دادند, که از میان آنها 151 نفر به صورت در دسترس (سهل الوصول) انتخاب شدند. ابزارهای سنجش, شامل سیاهه وابستگی به نیکوتین (TTURC, سازمان بهداشت جهانی, 1994) و پرسشنامه سرشت- منش کلونینجر (کلونینجر و همکاران, 1994) بود. داده ها با استفاده از تحلیل ممیز و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل گردید. نتایج نشان داد که خودراهبری مهمترین پیش بینی کننده شخصیتی تشخیص وابستگی به سیگار است (P<0.05). نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که از هفت بعد اصلی شخصیت, اجتناب از آسیب و خودراهبری به عنوان مهمترین پیش بین های شدت وابستگی به سیگار هستند (P<0.05). همچنین نتایج نشان داد که خودراهبری هم ممکن است در پیش بینی تشخیص وابستگی به سیگار و هم در پیش بینی شدت وابستگی نقش تعیین کننده ای داشته باشد (P<0.05), اما بعد اجتناب از آسیب تنها شدت وابستگی به سیگار را پیش بینی می کند (P<0.05), و در پیش بینی تشخیص وابستگی به سیگار نقش معناداری ندارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID