مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

466

دانلود:

178

استناد:

5

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثربخشی مداخله های شناختی- رفتاری و معنوی- مذهبی در کاهش اضطراب و افسردگی در زنان مبتلا به سرطان پستان

صفحات

 صفحه شروع 33 | صفحه پایان 40

چکیده

 این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی مداخله های شناختی- رفتاری و معنوی- مذهبی بر کاهش اضطراب و افسردگی در بیماران زن مبتلا به سرطان پستان اجرا شد. پژوهش از نوع نیمه آزمایشی سه گروهی بود. جامعه آماری زنان مبتلا به سرطان پستان تحت پوشش یک مرکز تحقیقات سرطان در تهران بودند که از میان آنها, 45 زن که ملاک های ورود را داشتند به شیوه در دسترس انتخاب و به شیوه تصادفی در سه گروه 15 نفری (دو گروه آزمایش و یک گروه گواه) قرار گرفتند. همه شرکت کنندگان ابزارهای سنجش شامل پرسشنامه افسردگی (BDI-II, بک, 200) و پرسشنامه اضطراب (BAI, بک, 1988) در پیش آزمون و پس آزمون را تکمیل کردند. دو گروه آزمایش طی 8 جلسه تحت مداخلات جداگانه ای قرار گرفتند, ولی گروه گواه مداخله ای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تحلیل شدند. گرچه میانگین نمرات گروههای آزمایش در پایان مطالعه بیشتر از گروه گواه بود, اما تفاوت به لحاظ آماری معنادار نبود.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.