مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی | سال:1395 | دوره:17 | شماره:3 (پیاپی 65) | صفحه شروع:36 | صفحه پایان:44

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

541

دانلود:

246

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثربخشی گروه درمانی تحلیل رفتار متقابل بر بهبود الگوهای ارتباطی زوجین

صفحات

 صفحه شروع 36 | صفحه پایان 44

چکیده

 این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی گروه درمانی به شیوه تحلیل رفتار متقابل بر الگوهای ارتباطی زوج ها انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش همه زوج های مراجعه کننده به یکی از درمانگاههای خدمات روان شناختی شهر مشهد برای دریافت کمک های تخصصی در زمینه مسائل زناشویی بودند. 16 زوج به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه گواه و آزمایش قرار گرفتند. گروه آزمایشی در 8 جلسه 2 ساعته درمان به شیوه تحلیل رفتار متقابل شرکت کردند. گروه گواه هیچ گونه درمانی دریافت نکرد. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه الگوهای ارتباطی (کریستنسین و سالاوی, 1984) بود. همه زوج ها پرسشنامه الگوهای ارتباطی را در مراحل پیش از درمان, پس از درمان و پیگیری 3 ماهه تکمیل کردند. داده ها با روش آماری تحلیل کواریانس چندمتغیره (MANCOVA) تجزیه و تحلیل شدند. بر اساس نتایج به دست آمده, الگوی ارتباطی سازنده متقابل مردان, زنان و به طور کلی زوج های گروه آزمایشی به طور معنی داری نسبت به گروه گواه در مرحله پس آزمون و پیگیری افزایش نشان داد (p<0.05). یافته های پژوهش, نشان داد که گروه درمانی تحلیل رفتار متقابل, در افزایش الگوهای ارتباطی سازنده زوج ها موثر است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID