مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

879

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر روش ارزیابی حیاتی اسپرم انسانی با روش MTT، بر نتایج حاصل از تزریق درون سیتوپلاسمی تخمک

صفحات

 صفحه شروع 254 | صفحه پایان 257

چکیده

 هدف: بررسی اثر به کارگیری روش MTT در ارزیابی حیاتی اسپرم انسانی, بر نتایج حاصل از تزریق درون سیتوپلاسمی تخمکمواد و روش ها: 109 تخمک به دو گروه تقسیم شدند. 55 تخمک توسط اسپرم های ارزیابی شده؛ با روش MTT به طور هم زمان و 54 عدد با اسپرم هایی از همان نمونه ها بدون مجاورت با محلول MTT مورد تزریق قرار گرفتند (گروه کنترل). تخمک ها در زمان های 18, 42, 66, 90 و 114 ساعت پس از تزریق مورد مشاهده قرار گرفتند. درصد لقاح و رشد جنین ها در دو گروه مقایسه شد.یافته ها: در بین دو گروه مورد آزمایش و گروه کنترل از نظر درصد لقاح و میزان رشد جنین ها اختلاف معنی داری مشاهده نشد.نتیجه گیری: در صورت اثبات عدم وجود اثرات تراتوژنیک MTT, می توان از روش ارزیابی حیاتی اسپرم توسط MTT, در روش درمانی ICSI جهت انتخاب اسپرم زنده, در بیمارانی که دچار آستنواسپرمی شدید شده و یا دارای دم اسپرم آمورف می باشند, استفاده شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  ابوترابی، روشنک، نصراصفهانی، محمدحسین، و بهاروند، حسین. (1384). اثر روش ارزیابی حیاتی اسپرم انسانی با روش MTT, بر نتایج حاصل از تزریق درون سیتوپلاسمی تخمک. یاخته، 7(28)، 254-257. SID. https://sid.ir/paper/16374/fa

  Vancouver: کپی

  ابوترابی روشنک، نصراصفهانی محمدحسین، بهاروند حسین. اثر روش ارزیابی حیاتی اسپرم انسانی با روش MTT, بر نتایج حاصل از تزریق درون سیتوپلاسمی تخمک. یاخته[Internet]. 1384؛7(28):254-257. Available from: https://sid.ir/paper/16374/fa

  IEEE: کپی

  روشنک ابوترابی، محمدحسین نصراصفهانی، و حسین بهاروند، “اثر روش ارزیابی حیاتی اسپرم انسانی با روش MTT, بر نتایج حاصل از تزریق درون سیتوپلاسمی تخمک،” یاخته، vol. 7، no. 28، pp. 254–257، 1384، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/16374/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی