مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی | سال:1392 | دوره:14 | شماره:1 (پیاپی 51) | صفحه شروع:23 | صفحه پایان:33

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

396

دانلود:

169

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

الگوی ساختاری رابطه تناسب فرد - شغل، با فرسودگی هیجانی و نگرش های شغلی

صفحات

 صفحه شروع 23 | صفحه پایان 33

چکیده

 این پژوهش با هدف بررسی الگوی ساختاری تناسب فرد - شغل با فرسودگی هیجانی, رضایت شغلی و تعهد سازمانی اجرا شد. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری پژوهش کارکنان شرکت لاستیک دنا (800 نفر) بودند که از میان آنها با استفاده از نمونه گیری در دسترس 300 نفر انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل پرسشنامه تناسب فرد - شغل و پرسشنامه فرسودگی هیجانی (مولکی و همکاران, 2006), پرسشنامه رضایت شغلی (اسپکتور, 1985) و پرسشنامه تعهد سازمانی (اسپیر و ون کاتش, 2002) بودند. تحلیل داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون, الگوسازی معادله ساختاری (SEM) و تحلیل واسطه ای انجام شد. یافته ها نشان داد تناسب فرد - شغل با فرسودگی هیجانی رابطه منفی و معنادار (P<0.01), اما با رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنادار (P<0.01) دارد. فرسودگی هیجانی نیز با رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه منفی و معناداری (P<0.01) دارد. نتایج الگوسازی معادله ساختاری همراه با تحلیل واسطه ای نشان داد؛ فرسودگی هیجانی نقش متغیر واسطه ای پاره ای را در رابطه تناسب فرد - شغل با رضایت شغلی و همچنین رضایت شغلی نیز نقش متغیر واسطه ای کامل را در رابطه فرسودگی هیجانی با تعهد سازمانی ایفا می کند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID