video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

302

دانلود:

87

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه توانایی نظریه ذهن بین کودکان ناشنوا و شنوای 9 تا 11 سال

صفحات

 صفحه شروع 63 | صفحه پایان 71

چکیده

 این پژوهش با هدف مقایسه توانایی نظریه ذهن در کودکان ناشنوا و شنوای 9 تا 11 ساله اجرا شد. روش پژوهش پس رویدادی و جامعه آماری همه دانش آموزان شنوا و ناشنوای 9 تا 11 ساله شهرستان تربت جام بودند که از میان آنان 30 دانش آموز ناشنوا به روش تصادفی ساده و 30 دانش آموز شنوا به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار سنجش پرسشنامه نظریه ذهن (هپی, 1994) بود. عارفی (1386), روایی و پایایی این مقیاس را تایید کرد. داده ها از طریق تحلیل کوواریانس تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین دانش آموزان ناشنوا و شنوا در توانایی نظریه ذهن, با کنترل متغیر هوش عملی تفاوت معناداری وجود دارد (P<0.01). به بیان دیگر, دانش آموزان ناشنوا در مقایسه با دانش آموزان شنوا, توانایی نظریه ذهن کمتری دارند. همچنین, مقایسه نظریه ذهن میان دانش آموزان ناشنوای با والدین ناشنوا و دانش آموزان ناشنوای با والدین شنوا, نشان دهنده بالاتر بودن میانگین نظریه ذهن در ناشنوایان والد ناشنوا نسبت به ناشنوایان والد شنوا بود (P<0.01). بین دختران و پسران ناشنوا و شنوا در نظریه ذهن تفاوت معنادار مشاهده گردید (P<0.01).

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی