مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,440

دانلود:

317

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تولید آنتی بادی مونوکلونال علیه آنزیم آلکالین فسفاتاز

صفحات

 صفحه شروع 129 | صفحه پایان 136

چکیده

 هدف: تولید آنتی بادی مونوکلونال علیه آنزیم آلکالین فسفاتاز به منظور استفاده در روشهای ایمونوهیستوشیمی و ایمونوسیتوشیمی مثل روش آلکالین فسفاتاز - آنتی آلکالین فسفاتاز.(APAAP) مواد و روشها: در این پژوهش ابتدا خموشهای Balb/c ماده تحت تزریقات منظم آنزیم آلکالین فسفاتاز قرار گرفتند و تیتر آنتی بادی تولید شده پس از هر تزریق مورد بررسی قرار گرفت. پس از اطمینان از ایمن شدن موشها بین لنفوسیتهای طحالی آنها و سلولهای میلومای Sp2/0 با کمک پلی اتیلن گلیکول PEG), 50درصد) امتزاج برقرار شد و هیبریدوماهای تولید شده به کمک محیط انتخابی HAT جداسازی شدند. بر روی مایع رویی تمام کلونهای هیبریدومایی تشکیل شده, آزمون الایزا انجام گرفت تا کلونهای مولد آنتی بادی علیه آلکالین فسفاتاز شناسایی و انتخاب شوند. کلونهای تولید کننده آنتی بادی با کمک روش آخرین حد رقت (Limiting Dilution) (دو مرتبه) به صورت زیر کلون خالص در آمده و توسعه یافتند. چون پس از تشکیل کمپلکس APAAP, فعالیت آنزیمی باید حفظ شود تا بتوان از این کمپلکس در تکنیکهای ایمونوهیستوشیمی بهره برد, لذا اتصال آنتی بادی نباید باعث توقف فعالیت آنزیمی گردد. به منظور بررسی این موضوع, آزمایش الایزایی طراحی شده و مایع رویی کشت کلونهای هیبریدومایی انتخاب شده, توسط روش الایزای مذکور, بررسی شد. در مرحله بعد جهت تولید آنتی بادی با غلظت زیاد, هیبریدوماها به صفاق موش تزریق شدند و پس از تشکیل تومور, مایع صفاقی جمع آوری گردید. نهایتا آنتی بادیهای تولیدی توسط هیبریدوماهای به دست آمده تعیین ایزوتیپ شدند. یافته ها: در 6 بار فیوژن, 104 کلون هیبریدومائی بدست آمد که از این تعداد, 2 کلون A1G8 و A1G9 که مولد آنتی بادی اختصاصی و واجد جذب بالا در آزمایش الایزا بودند, انتخاب شد. پس از اجرای روش آخرین حد رقت نهایتا دو زیر کلون A1G8F7 که بصورت تک کلون درآمده بودند انتخاب گشتند. آزمایشات الایزا نشان داد که آنتی بادیهای تولیدی توسط هیبریدوماهای بدست آمده پس از اتصال به آنزیم, تاثیری بر فعالیت آن نگذاشته و به عبارت دیگر به ناحیه فعال آنزیم متصل نمی شوند. نتایج الکتروفورز مایع صفاقی موشهایی, که در آنها به وسیله هیبریدوماهای تولیدی, القاء تومور شده بود, باند پروتئینی مشخصی در ناحیه Y را نشان داد. آزمایشات مربوط به تعیین کلاس و زیر کلاس آنتی بادیهای تولید شده توسط کلونهای هیبریدومایی نشان دادک که هر دو آنتی بادی مذکور از کلاسIgG , زیر کلاس IgG1  و دارای زنجیره سبک K هستند. نتیجه گیری: چون آنتی بادیهای تولید شده توسط کلونهای هیبریدومایی بدست آمده. از کلاس IgG بوده و روی فعالیت آنزیمی نیز تاثیری ندارند. لذا برای تشکیل کمپلس APAAP مناسب به نظر می رسند. سایر مراحل این پژوهش تا تشکیل این کمپلکس و استفاده عملی از آن در تکنیکهای ایمونوهیستوشیمی در حال انجام است.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

افتخاریان، محمدمهدی، موذنی، سیدمحمد، و پورفتح اله، علی اکبر. (1382). تولید آنتی بادی مونوکلونال علیه آنزیم آلکالین فسفاتاز. یاخته، 5(19)، 129-136. SID. https://sid.ir/paper/16342/fa

Vancouver: کپی

افتخاریان محمدمهدی، موذنی سیدمحمد، پورفتح اله علی اکبر. تولید آنتی بادی مونوکلونال علیه آنزیم آلکالین فسفاتاز. یاخته[Internet]. 1382؛5(19):129-136. Available from: https://sid.ir/paper/16342/fa

IEEE: کپی

محمدمهدی افتخاریان، سیدمحمد موذنی، و علی اکبر پورفتح اله، “تولید آنتی بادی مونوکلونال علیه آنزیم آلکالین فسفاتاز،” یاخته، vol. 5، no. 19، pp. 129–136، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/16342/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی