مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

828

دانلود:

169

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی بیان ژن زیر واحد آلفای مهاری (Gαi/o) و زیرواحد بتا (Gβ) پروتئین های G در ایجاد تحمل به اثر ضد دردی مصرف مزمن مرفین در قطعه کمری نخاع موش صحرایی

صفحات

 صفحه شروع 165 | صفحه پایان 170

چکیده

 هدف: تبیین مکانیزم های دخیل در تکوین تحمل به مواد اپیوییدی, با بررسی تغییرات احتمالی بیان ژن پروتئین های Gαi/o و  در ایجاد تحمل به اثر ضد دردی اپیوییدها هنگام مصرف مزمن مرفین مواد و روشها: از دوز 20 میلی گرم بر کیلوگرم مرفین به شدت 4 روز برای ایجاد تحمل استفاده شد.RNA  کل با کمک محلول RNX به توان مثبت, به روش کلروفوم - الکل استخراج, و در دمای 70- درجه سانتیگراد نگهداری شد. برای سنتز cDNA از پرایمر Oligo-dT و آنزیم نسخه برداری معکوس M-MulV استفاده شد. بخشی از cDNA مربوط به پروتیین های بتا - اکتین Gαi/o و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی توسط PCR تکثیر شدند .(Semi-quantitative PCR) دانسیته باند حاصل از الکتروفورز مربوط به پروتئین های Gαi/o و نسبت به بتا-اکتین برای هر نمونه محاسبه و با گروه کنترل مقایسه شد. یافته ها: ایجاد تحمل با مصرف مزمن مرفین به مدت 4 روز, اثر بارزی بر میزان بیان ژن پروتیین Gαi/o نداشت ولی باعث افزایش معنی دار میزان بیان ژن پروتیین  گردید .(P<0.05) نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که مصرف مزمن مرفین با دوز مذکور که قادر به ایجاد تحمل اثر ضد دردی اپیوییدها می باشد, اثری بر میزان بیان ژن پروتیین های Gαi/o ندارد, اما احتمالا بخشی از روند ایجاد تحمل را بر افزایش بیان پروتیین باعث می شود و احتمالا این پروتیین از طریق افزایش فعالیت آدنیلیل سیکلاز این عمل را موجب می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  احمدیانی، ابوالحسن، جوان، محمد، معتمدی، فرشته، و کاظمی، بهرام. (1382). بررسی بیان ژن زیر واحد آلفای مهاری (Gαi/o) و زیرواحد بتا (Gβ) پروتئین‌های G در ایجاد تحمل به اثر ضد دردی مصرف مزمن مرفین در قطعه کمری نخاع موش صحرایی. یاخته، 5(19)، 165-170. SID. https://sid.ir/paper/16338/fa

  Vancouver: کپی

  احمدیانی ابوالحسن، جوان محمد، معتمدی فرشته، کاظمی بهرام. بررسی بیان ژن زیر واحد آلفای مهاری (Gαi/o) و زیرواحد بتا (Gβ) پروتئین‌های G در ایجاد تحمل به اثر ضد دردی مصرف مزمن مرفین در قطعه کمری نخاع موش صحرایی. یاخته[Internet]. 1382؛5(19):165-170. Available from: https://sid.ir/paper/16338/fa

  IEEE: کپی

  ابوالحسن احمدیانی، محمد جوان، فرشته معتمدی، و بهرام کاظمی، “بررسی بیان ژن زیر واحد آلفای مهاری (Gαi/o) و زیرواحد بتا (Gβ) پروتئین‌های G در ایجاد تحمل به اثر ضد دردی مصرف مزمن مرفین در قطعه کمری نخاع موش صحرایی،” یاخته، vol. 5، no. 19، pp. 165–170، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/16338/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی