مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مواد پیشرفته در مهندسی (استقلال) | سال:1392 | دوره:32 | شماره:1 | صفحه شروع:1 | صفحه پایان:7

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

356

دانلود:

100

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رفتار جذب امواج الکترومغناطیس در باند X در فریت باریم آلاییده شده با Mn و Zr

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 7

چکیده

 در این پژوهش پودر فریت باریم نوع M آلاییده شده با Mn وZr  با ترکیب شیمیایی کلیBaFe10.6(ZrxMn1-x)1.4O19, که در آن x=0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1 است, به روش حالت جامد تهیه و با چسب آرالدیت و سخت کننده مخلوط و به صورت نمونه های ماده مرکب فریت - پلیمر آماده سازی شدند. تحلیل فازی نمونه های سنتز شده توسط XRD و خواص مغناطیسی نمونه های کامپوزیتی با استفاده از یک دستگاه هیستروگراف اندازه گیری شد. ویژگی جذب امواج الکترومغناطیس نمونه ها در محدوده بسامدی (8-12 GHz) توسط یک دستگاه آنالیزگر شبکه برداری تعیین شد. بیشترین مقدار جذب برای ترکیب BaFe10.6Zr0.28Mn1.12O19 (به ازای x=0.2) در بسامد 8.4 GHz اتفاق افتاد که برابر -11.25 دبای (dB) بود. بر اساس ویژگی های جذب امواج و خواص مغناطیسی, ترکیب BaFe10.6Zr0.28Mn1.12O19 به عنوان یک جاذب خوب برای امواج الکترومغناطیس در باند X شناخته شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID