مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

303

دانلود:

105

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل رویشگاه چندل از طریق تطبیق ویژگی های محیطی جنگل های مانگرو در سواحل دریای عمان

صفحات

 صفحه شروع 39 | صفحه پایان 48

چکیده

 توده های جنگلی چندل (Rhizophora mucronata) از جمله اجتماعات گیاهی منحصربه فرد مانگرو در کرانه های ساحلی جنوب کشور است که در رویشگاه سیریک به همراه اجتماعات درختان حرا (Avicennia marina) تنها توده آمیخته مانگرو را در کشور پدید آورده است. به رغم حضور دیرینه اجتماعات چندل در میان مانگروهای کشور, تاکنون بررسی های اندکی در مورد شرایط رویشگاهی آن صورت گرفته و این در حالی است که شناخت این شرایط و مقایسه آن با ویژگی های محیطی رویشگاه های مانگرو همجوار, به شناخت عواملی کمک می کند که سبب شده گونه چندل تنها در رویشگاه سیریک حضور داشته باشد. به همین منظور با بررسی تجربیات مشابه در ایران و جهان, 14 شاخص موثر بر پراکنش گونه چندل شناسایی و از هر یک نقشه رستری تهیه شد. پهنه جزرومدی, ویژگی های دمایی, بارش سالانه, نوع اقلیم, شوری آب دریا, اسیدیته خاک, موج, جنس بستر و شیب رویشگاه نمونه ای از شاخص هایی بودند که در فرایند این مطالعه در نظر گرفته شدند. سپس 5 درصد هر یک از نقشه ها در رویشگاه های هدف نمونه برداری شد و همبستگی میان متغیرهای محیطی با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون, و نرمال بودن متغیرهای کمی با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف سنجیده شد. آزمون تی مستقل نیز برای مقایسه شرایط محیطی رویشگاه های یادشده استفاده شد. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین نوسان دما, متوسط حداکثر آب گرفتگی در هنگام مد, ارتفاع موج, دامنه شوری آب و اسیدیته خاک در رویشگاه چندل و مانگروهای همجوار وجود دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی