مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,770

دانلود:

239

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برآورد رطوبت زراعی و رطوبت نقطه پژمردگی با استفاده از برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی در خاک های جنگلی

صفحات

 صفحه شروع 103 | صفحه پایان 110

چکیده

 حد رطوبت زراعی (FC) و حد رطوبت نقطه پژمردگی (PWP) در محاسبه مقدار آب قابل دسترس و به طور کلی مقدار آب مورد نیاز گیاه استفاده می شوند. تعیین دقیق این حدود به طور معمول وقتگیر است و امکانات لازم بری این کار نیز در همه آزمایشگاه ها یافت نمی شود. بنابراین با تخمین این حدود از روی برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک, می توان اطلاعات مفیدی از توانایی نگهداری رطوبت خاک به دست آورد. در این پژوهش نمونه های خاک از منطقه گیسوم در استان گیلان تهیه شد و پس از انتقال به آزمایشگاه, توزیع اندازه ذرات, درصد مواد آلی, اسیدیته, جرم مخصوص ظاهری, جرم مخصوص حقیقی, رطوبت زراعی و رطوبت نقطه پژمردگی اندازه گیری شد. رابطه رطوبت زراعی و رطوبت نقطه پژمردگی با سایر خصوصیات خاک به کمک روش های رگرسیون یک متغیره و چند متغیره بررسی شد. نتایج نشان داد که رطوبت زراعی با درصد ماده آلی و درصد ماسه خاک رابطه قوی و معنی دار دارد (r=0.80 و سطح معنی داری 1 و 5 درصد). همچنین رطوبت نقطه پژمردگی با درصد سیلت و درصد ماده آلی, رابطه معنادار داشت (r=0.57 و سطح معنی داری 5 درصد). به طور کلی نتایج گویای آن است که برای برآورد رطوبت زراعی و رطوبت نقطه پژمردگی خاک این مناطق, می توان از سایر ویژگی های خاک که اندازه گیری آنها به نسبت ساده تر است استفاده کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی