مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

137

دانلود:

85

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه تابع های K رایپلی، همبستگی جفتی و O-ring در تحلیل الگوی مکانی درختان کنار (Ziziphus spina-christi) در استان فارس

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 9

چکیده

 درک فرآیندهای نهفته در الگوی مکانی درختان یک هدف مهم در بوم شناسی جنگل است که نخستین گام در شناسایی این الگوهای مکانی, استفاده از آماره های اختصاری مناسب است. این پژوهش با هدف مقایسه چهار آماره اختصاری درجه دوم تک متغییره (تابع های K رایپلی, L, همبستگی جفتی و O - ring) در تحلیل الگوی مکانی درختان کنار (Ziziphus spina-christi) در استان فارس انجام شد. تمام درختان با ارتفاع بیش از یک متر در یک قطعه نمونه 200´200 مترمربعی نقشه برداری شدند. دو الگوی نقطه ای دیگر با تراکم مشابه و توزیع مکانی متفاوت از الگوی واقعی نیز ساخته شدند. مقایسه با فرایند پوآسون همگن نشان داد که الگوی مشاهده شده درختان فاقد ناهمگنی مکانی بود. نتایج نشان داد که دو تابع K و L به دلیل ماهیت تجمعی شان, کپه ای بودن درختان کنار در مقیاس های مکانی مختلف را چنانچه دو تابع همبستگی جفتی و O - ring نشان دادند, شناسایی نکردند. همچنین دامنه پراکندگی درختان به دست آمده از دو تابع K و L (20 متر) با نتایج دو تابع همبستگی جفتی و O-ring (11 متر) مطابقت نداشت. مقایسه میانگین مربعات خطا نیز نشان داد که آماره O - ring دارای حداقل مقدار خطا در مقایسه با تابع های همبستگی جفتی, L و K در هر سه قطعه نمونه بود. به طور کلی, دو تابع همبستگی جفتی و O - ring از دقت و کارایی بیشتری نسبت به تابع های K و L در تحلیل الگوی درختان کنار در این پژوهش برخوردار بوده اند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی