مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

220

دانلود:

81

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تأثیرات متقابل خشکی و آلودگی بر عملکرد گونه ی Agropyron desertorum

صفحات

 صفحه شروع 115 | صفحه پایان 126

چکیده

 گونه ی مرتعیAgropyron desertorum از مهم ترین گراس های چندساله ی نواحی نیمه خشک و معتدل بوده که به منظور تهیه ی علوفه, ایجاد چراگاه, تثبیت خاک ها و مدیریت منابع آبی توسط کارشناسان منابع طبیعی توصیه می شود. آگاهی از تغییرات عملکرد گونه های مرتعی در شرایط متفاوت محیطی از ضروریات اصلاح, احیاء و مدیریت اکوسیستم های مرتعی است. هدف از این تحقیق بررسی تأثیرات متقابل عوامل محیطی خشکی و آلودگی بر عملکرد گونه ی مرتعی Agropyron desertorum است. این تحقیق به صورت آزمایش در شرایط گلخانه ای در قالب طرح فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی تحت تأثیر تیمارهای اکسید مس در 4 سطح (0, 25, 50 و 100 میلی گرم بر لیتر), نانواکسید مس در 4 سطح (0, 25, 50 و 100 میلی گرم بر لیتر) و پلی اتیلن گلایکول6000 (PEG6000) در 3 سطح (0, 6/0-و 2/1-مگاپاسکال) در 5 تکرار بر روی گیاه به صورت گلدانی در گلخانه ی هیدروپونیک انجام گرفت. پس از اعمال تنش ها, تغییرات کلروفیل, پتاسیم, وزن تر ریشه, ساقه و طول بخش اندام هوایی اندازه گیری شدند. داده های حاصل از اندازه گیری به روش طرح آزمایشی فاکتوریل و با استفاده از نرم افزار SPSS. 18 وآزمون دانکن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل خصوصیات گیاهی اندازه گیری شده نشان داد تمامی صفات گونه ی Agropyron desertorum تحت تأثیر اثرات متقابل عوامل محیطی خشکی و آلودگی, نسبت به تیمار شاهد کاهش معنی داری داشته است. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که وجود مقدار زیاد اکسیدها و نانو اکسیدها در شرایط خشکی باعث ایجاد مسمومیت در بافت های گیاهی گونه ی Agropyron desertorum شده و رشد اندام های گیاه آگروپایرون را مختل می نماید و نهایتاً سبب مرگ گیاه می شود. لذا کشت گونه ی Agropyron desertorum در مراتع آلوده ی مناطق خشک توصیه نمی شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی