Start: 1/31/2023 11:55:18 PMEnd: 1/31/2023 11:55:19 PM >> 714

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

158

دانلود:

24

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی و تعیین بهترین تیمارهای هیدروپرایمینگ و اسموپرایمینگ بر ویژگی های جوانه زنی آگروپایرون النگاتوم (Agropyron elongatum)

صفحات

 صفحه شروع 431 | صفحه پایان 444

چکیده

 به منظور تعیین بهترین تیمارهای هیدرو پرایمینگ و اسموپرایمینگ بر ویژگی های جوانه زنی Agropyron elongatum آزمایش های جداگانه ای در آزمایشگاه علوم و تکنولوژی بذر پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در تابستان 1387 انجام شد. هیدروپرایمنیگ بذرها با بهره گیری از آب مقطر استریل و در سطوح زمانی 6, 12, 18, 24 و 30 ساعت آبگیری در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و روش اسموپرایمینگ با بهره گیری از محلول اسمزی پلی اتیلن گلایکول (6000) در زمان های 12, 24, 48 و 72 ساعت با غلظت های 8-, 10-, 12- و 14- بار, به صورت آزمایش های فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار صورت گرفت. نتایج این آزمایش های نشان دادند که تیمارهای پرایمینگ روی کلیه صفات مورد بررسی تاثیر معنی داری داشتند. تیمار 12 ساعت هیدروپرایمینگ نسبت به دیگر تیمارها اثرگذاری های مثبت بیشتری روی کلیه شاخص های جوانه زنی داشتند هر چند که تیمار 18 ساعت هیدروپرایمینگ به جز در صفت درصد جوانه زنی اختلاف معنی داری با تیمار 12 ساعت هیدروپرایمینگ نشان نداد. تیمار 12- بار 24 ساعت نیز نسبت به دیگر تیمارها برتری داشت اما به جز در صفت سرعت جوانه زنی در دیگر صفات اختلاف معنی داری با تیمارهای 10- و 14- بار 24 ساعت نداشت. در کل با توجه به اینکه در تیمار هیدروپرایمینگ 12 ساعت و تیمار 12- بار 24 ساعت اسموپرایمینگ A. elongatum در کلیه صفات نسبت به شاهد افزایش معنی داری از خود نشان دادند, لذا این سطوح تیماری به عنوان مناسب ترین سطوح تیمار در راستای بهبود صفات مطالعه شده, معرفی می شود. بنابراین این تیمارها, زمان جوانه زنی تا استقرار کامل گیاهچه را کاهش می دهد, از اینرو بهتر است پرایمینگ بذرها پیش از کاشت بویژه در شرایط تنش مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی