Start: 2/1/2023 2:19:17 AMEnd: 2/1/2023 2:19:17 AM >> 630

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

94

دانلود:

53

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اولویت بندی عوامل موثر در زمین لغزش و مدل سازی فضایی آن با رویکرد داده محور در حوزه آبخیز سمیرم

صفحات

 صفحه شروع 921 | صفحه پایان 939

چکیده

 در این پژوهش از یک مدل ترکیبی نوین با استفاده از رویکرد داده محور به منظور شناسایی عوامل موثر در رخداد زمین لغزش و همچنین تهیه نقشه حساسیت زمین لغزش در حوزه آبخیز سمیرم, که یک منطقه حساس نسبت به زمین لغزش می باشد, استفاده گردیده است. بدین منظور در ابتدا با استفاده از تفسیر عکس های هوایی و پیمایش میدانی گسترده موقعیت زمین لغزش ها شناسایی گردید. از تعداد کل 200 زمین لغزش شناسایی شده, 70 درصد (140 زمین لغزش) به صورت تصادفی برای اجرای مدل و 30 درصد (60 زمین لغزش) به منظور اعتبار سنجی مورد استفاده قرار گرفت. در ابتدا تعداد 25 پارامتر ژئومورفولوژیک, هیدرولوژیک, زمین شناسی و محیطی در نظر گرفته شد. به منظور غربالگری پارامترها از روش SVM استفاده گردید. پس از تعیین معیارها, از مدل آنتروپی شانون به منظور تعیین وزن معیارها و از مدل تراکم سطح برای تعیین وزن طبقات استفاده گردید و از تلفیق وزن معیارها و طبقات در محیط نرم افزار ArcGIS10. 2 نقشه حساسیت زمین لغزش تهیه و بر اساس شکست های طبیعی به 5 کلاس طبقه بندی گردید. به منظور اعتبارسنجی مدل از منحنی ROC استفاده گردید. نتایج صحت سنجی نشان داد که مدل ترکیبی داری دقت خیلی خوب 877/0 (7/87 درصد) در شناسایی مناطق حساس به زمین لغزش می باشد. طبق نتایج پارامترهای طول شیب, درجه شیب و شاخص خیسی توپوگرافی بیشترین تاثیر را در وقوع زمین لغزش داشته اند. از کل مساحت منطقه, 39/27 درصد در کلاس حساسیت زیاد و خیلی زیاد قرار گرفته اند. نقشه تهیه شده می تواند برای برنامه ریزی کاربری اراضی و ساخت تاسیسات زیر بنایی مانند جاده مفید باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی