مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران) | سال:1397 | دوره:71 | شماره:2 | صفحه شروع:379 | صفحه پایان:391

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

146

دانلود:

105

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدل سازی پیش بینی رویشگاه گونه ی دارویی Rheum ribes L. با استفاده از مدل آنتروپی حداکثر (Maxent) در مراتع چاه ترش استان یزد

صفحات

 صفحه شروع 379 | صفحه پایان 391

کلیدواژه

آنتروپی حداکثر (Maxent)Q1

چکیده

 گونه ی Rheum ribes یکی از گیاهان دارویی مهم در جهان به شمار می رود. در این مطالعه به منظور تهیه ی نقشه ی پیش بینی رویشگاه این گونه از روش آنتروپی حداکثر (Maxent) و از نرم افزار MAXENT استفاده شد. متغیرهای محیطی اندازه گیری شده به عنوان متغیرهای تأثیرگذار بر حضور گونه شامل متغیرهای خاکی از جمله درصد سنگریزه, اسیدیته, هدایت الکتریکی, درصد آهک, درصد گچ, مادةآلی, املاح محلول (کلسیم, سدیم, پتاسیم, منیزیم, کلر, کربنات, بی کربنات و سولفات), درصد شن, رس و سیلت و متغیرهای توپوگرافی منطقه (شیب, جهت و ارتفاع) و نیز متغیر بارندگی بودند. دقت طبقه بندی مدل با استفاده از سطح زیر منحنی (AUC) مقدار 95% به دست آمد (سطح خوب) و ضریب کاپای به دست آمده از بررسی میزان تطابق نقشة پیش بینی با واقعیت زمینی نیز مقدار 92/0 به دست آمد که در سطح عالی قرار داشت. بررسی نتایج این تحقیق نشان داد که رویشگاه این گونه در خاک هایی با اسیدیته ی پایین (کمتر از 8), بافت سبک و ماده ی آلی (بیشتر از 4/0 درصد) قرار دارد و حضور این گونه با متغیرهای اسیدیته ی هر دو عمق و رس عمق اول رابطه ی معکوس و با ماده ی آلی هر دو عمق رابطه ی مستقیم داشت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID