مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

930

دانلود:

222

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر همزمان افزایش نیتریک اکساید و مهار رادیکالهای آزاد اکسیژن بر تونوس آئورت موش صحرایی

صفحات

 صفحه شروع 109 | صفحه پایان 112

چکیده

 هدف: بررسی اثر توامان افزایش نیتریک اکساید و مهار رادیکالهای آزاد اکسیژن بر تونوس آئورت موش صحرایی مواد و روشها: بافتهای مورد آزمایش از آئورت توراسیک موشهای صحرایی نر (420-320 گرم) پس از بیهوشی تهیه شد. سپس این قطعات به سیستم ایزوله متصل گردیده و انقباضات آئورت توسط دستگاه فیزیوگراف ثبت گردید. در این تحقیق گروههای اصلی شامل گروه n=6) SNP, SNP 10-10-10-5M, نیتروپروساید سدیم) و گروه n=6) DMTU+SNP, "8´10-5M"+SNP"10-10-10-5M"دی متیل تیواوره) بودند. میزان شل شدگی ایجاد شده توسط داروی SNP به تنهای و نیز میزان شل شدگی ایجاد شده توسط دو داروی DMTU+SNP در 6 بافت بررسی, میانگین و خطای معیار IC50 دو گروه به روشstudent-test  ارزیابی شد.یافته ها: نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که SNP می تواند باعث ایجاد شل شدگی(relaxation)  در آئورت بشود. همچنین این دارو قادر است که اثر شل کنندگی DMTU را بر روی آئورت به طور معنی داری تشدید نماید IC50=1.975´10-10M) و .(p<0.0003نتیجه گیری: با استفاده از دوزهای متوسط دو داروی مهارکننده رادیکالهای آزاد اکسیژن و دهنده نیتریک اکساید, شل شدگی مناسبی در رگ ایجاد می شود که این امر در کنترل فشار و میزان جریان خون اندامها و مواردی نظیر برقراری جریان خون پس از ایسکمی (که میزان تولید نیتریک اکساید کاهش و میزان تولید رادیکالهای آزاد اکسیژن افزایش می یابد) قابل توجه است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  کدخدایی، مهری، نویدحمیدی، مژده، کشاورز، منصور، فقیهی، مهدیه، و عرب، حسینعلی. (1382). اثر همزمان افزایش نیتریک اکساید و مهار رادیکالهای آزاد اکسیژن بر تونوس آئورت موش صحرایی. یاخته، 5(18)، 109-112. SID. https://sid.ir/paper/16247/fa

  Vancouver: کپی

  کدخدایی مهری، نویدحمیدی مژده، کشاورز منصور، فقیهی مهدیه، عرب حسینعلی. اثر همزمان افزایش نیتریک اکساید و مهار رادیکالهای آزاد اکسیژن بر تونوس آئورت موش صحرایی. یاخته[Internet]. 1382؛5(18):109-112. Available from: https://sid.ir/paper/16247/fa

  IEEE: کپی

  مهری کدخدایی، مژده نویدحمیدی، منصور کشاورز، مهدیه فقیهی، و حسینعلی عرب، “اثر همزمان افزایش نیتریک اکساید و مهار رادیکالهای آزاد اکسیژن بر تونوس آئورت موش صحرایی،” یاخته، vol. 5، no. 18، pp. 109–112، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/16247/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی