video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

523

دانلود:

202

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین مناسب ترین حد بهره برداری مجاز گونه Artemisia sieberi در مراتع استپی دهنو - بردسیر استان کرمان

صفحات

 صفحه شروع 121 | صفحه پایان 129

چکیده

 به منظور تعیین مناسب ترین حد بهره برداری, مطالعه اثر شدت های مختلف برداشت بر تولید علوفه گونه (Artemisia sieberi)  در مراتع استپی دهنو بردسیر استان کرمان باجرا درآمد. برای رسیدن به این هدف در سایت یک هکتاری محصور شده به همین منظور آزمایش انجام شد, تیمارهای مورد نظر در این تحقیق شامل چهار شدت برداشت: 25, 50 و 75 درصد برداشت به روش تقلید چرا (Simulation) و شاهد (بدون برداشت) بودند. در هر تیمار 10 پایه مشابه و متوسط از گونه مورد نظر بعنوان تکرار انتخاب شدند و متغیرهای وابسته طی سه سال دوره آزمایش از سال 1387 تا 1389 روی این گونه اندازه گیری شد و در فرمهای مخصوص ثبت شدند. نتایج بدست آمده در قالب طرح آماری کرت های خرد شده در زمان در سه سال 1387 تا 1389 در نرم افزار  SASمورد تجزیه و تحلیل شد. نتایج برداشت علوفه در طی انجام آزمایش نشان داد که کمترین میزان تولید در سال 1387 در شدت برداشت 25 درصد و بیشترین میزان آن در سال 1388 در تیمار شاهد بوده است. با توجه به منبع تغییرات در عرصه مرتعی (چرای دام به عنوان عامل اصلی مدیریتی و شرایط آب و هوایی سالانه) و با عنایت به اینکه خاک منطقه نیز از پایداری نسبتا خوبی برخوردار است, می توان بیان کرد که چرای دام تا کمتر از 50 درصد از وزن رویش سالانه حتی در سال های خشکسالی هم ضامن بقای گونه Artemisia sieberi در منطقه دهنو بردسیر خواهد بود و سلامتی و شادابی این گونه را به خطر نمی اندازد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  شریفی یزدی، محمد، قصریانی، فرهنگ، و بیات، مینا. (1392). تعیین مناسب ترین حد بهره برداری مجاز گونه Artemisia sieberi در مراتع استپی دهنو - بردسیر استان کرمان. مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران)، 66(1)، 121-129. SID. https://sid.ir/paper/162376/fa

  Vancouver: کپی

  شریفی یزدی محمد، قصریانی فرهنگ، بیات مینا. تعیین مناسب ترین حد بهره برداری مجاز گونه Artemisia sieberi در مراتع استپی دهنو - بردسیر استان کرمان. مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران)[Internet]. 1392؛66(1):121-129. Available from: https://sid.ir/paper/162376/fa

  IEEE: کپی

  محمد شریفی یزدی، فرهنگ قصریانی، و مینا بیات، “تعیین مناسب ترین حد بهره برداری مجاز گونه Artemisia sieberi در مراتع استپی دهنو - بردسیر استان کرمان،” مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران)، vol. 66، no. 1، pp. 121–129، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/162376/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی