Start: 2/2/2023 6:13:34 AMEnd: 2/2/2023 6:13:35 AM >> 589

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

93

دانلود:

49

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

استفاده از مدل داده کاوی CANFIS در تخمین ظرفیت تبادل کاتیونی برخی خاک های مناطق خشک و نیمه خشک

صفحات

 صفحه شروع 397 | صفحه پایان 410

چکیده

 داده کاوی این فرصت را فراهم می کند تا داده های موجود از خاک, به مناطق دور از دسترس تعمیم داده شوند و داده های خاک را در طیفی از مقیاس ها, متراکم کرده و یا گسترش داد, بطوریکه می توان آن را به عنوان یکی از دستاوردهای با ارزش در جهت کمک به تصمیم گیری صحیح مدیران اجرایی تلقی نمود. ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC) یکی از مهمترین ویژگی های شیمیایی خاک هاست که توانایی خاک در ذخیره عناصر غذایی و یا عناصر آلاینده در خاک را نشان می دهد. اندازه گیری CEC خاک های مناطق گرم و خشک با دارا بودن خصوصیاتی مانند مواد آلی پایین و کانی شناسی خاص, به روش های معمول سخت و زمان بر است, لذا در این تحقیق از روش (CANFIS (Coactive Neuro-Fuzzy Inference Systems جهت برآورد ظرفیت تبادل کاتیونی برخی خاک های مناطق خشک و نیمه خشک استفاده گردید. در این تحقیق از 85 نمونه خاک (بانک داده های خاک هدف) موجود در پایگاه داده های خاک (440 نمونه خاک مرجع) به نسبت 1:5 استفاده شد. به منظور بررسی همراستایی در داده ها, همبستگی بین متغیر های مستقل مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از روش رگرسیونی حذف پیشرو, مهمترین و تاثیرگذارترین مولفه های ورودی بر نتایج خروجی, انتخاب گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که روش CANFIS دارای قابلیت و کارایی زیادی در تخمین ظرفیت تبادل کاتیونی خاک با استفاده از ویژگی های زودیافتی مانند بافت خاک, ماده آلی و تصاویر ماهواره ای می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی