video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

251

دانلود:

25

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تنوع ژنتیکی درون و بین نژادهای ایرانی، فرانسوی و دانمارکی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با استفاده از آنالیز PCR-RFLP قطعات DNA میتوکندری

صفحات

 صفحه شروع 106 | صفحه پایان 116

چکیده

 هدف از این پژوهش, بررسی میزان تنوع ژنتیکی بین و درون نژادهای قزل آلای رنگین کمان ایرانی, فرانسوی و دانمارکی بود. DNA میتوکندریایی 135 نمونه (45 نمونه از هر نژاد), به روش فنل کلروفوم استخراج شده و با استفاده از تکنیک واکنش زنجیره ای پلیمراز چند شکلی طول قطعات حاصل از هضم (PCR-RFLP) مورد مطالعه قرار گرفت. قطعات شامل 986 جفت باز از D-loop و 974 جفت باز از سیتوکروم b تکثیر و با آنزیم های هضم مختلف مطالعه شدند. هیچ کدام از نمونه ها برای آنزیم های هضم در D-loop تنوع ژنتیکی را نشان ندادند. با استفاده از آنزیم های هضم, 4 هاپلوتیپ مختلف روی ژل آگارز برای سیتوکروم b شناسایی شد که در میان آن ها دو هاپلوتیپ مخصوص نژادی برای نژاد دانمارکی مشاهده شد. بیشترین فراوانی هاپلوتیپ ها برای هاپلوتیپ AABBAB با 61 مشاهده بود. دندروگرام UPGMA بر اساس سیتوکروم b نشان داد که نژاد ایرانی با فرانسوی در یک کلاستر و از نژاد دانمارکی جدا شد. فاصله ژنتیکی بین نژاد ایرانی و فرانسوی 0/0008 و بین نژاد های ایرانی و دانمارکی و همچنین فرانسوی و دانمارکی 0/198 بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  شکی، ر.، و رحمانی، ح.، و رحیمی، ق.، و قلیزاده، م. (1396). تنوع ژنتیکی درون و بین نژادهای ایرانی, فرانسوی و دانمارکی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با استفاده از آنالیز PCR-RFLP قطعات DNA میتوکندری. شیلات (منابع طبیعی ایران), 70(1 ), 106-116. https://sid.ir/paper/162255/fa

  Vancouver: کپی

  شکی ربیع، رحمانی حسین، رحیمی قدرت، قلیزاده محسن. تنوع ژنتیکی درون و بین نژادهای ایرانی, فرانسوی و دانمارکی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با استفاده از آنالیز PCR-RFLP قطعات DNA میتوکندری. شیلات (منابع طبیعی ایران). 1396 [cited 2023January31];70(1 ):106-116. Available from: https://sid.ir/paper/162255/fa

  IEEE: کپی

  شکی، ر.، رحمانی، ح.، رحیمی، ق.، قلیزاده، م.، 1396. تنوع ژنتیکی درون و بین نژادهای ایرانی, فرانسوی و دانمارکی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با استفاده از آنالیز PCR-RFLP قطعات DNA میتوکندری. شیلات (منابع طبیعی ایران), [online] 70(1 ), pp.106-116. Available: https://sid.ir/paper/162255/fa.