مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: شیلات (منابع طبیعی ایران)
سال:1397 | دوره:71 | شماره:1
صفحه شروع:72 | صفحه پایان:81

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

144

دانلود:

89

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تأثیر کود حیوانی و گیاهی بر باکتری های غالب محیط کشت های دافنی Daphnia pulex و پاروپای Apocyclops dengizicus

صفحات

 صفحه شروع 72 | صفحه پایان 81

چکیده

 بطورکلی به منظور افزایش راندمان تولید غذای زنده, مطالعه روابط میان زئوپلانکتون ها و باکتری ها اهمیت ویژه ایی دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی باکتری های غالب در محیط کشت Daphnia pulex (آنتن منشعبان) و Apocyclops dengizicus (پاروپایان) تغذیه شده با کود (گوسفندی + مرغی به نسبت 1: 1 وزنی), سبزیجات (شنبلیله + آویشن + مرزه به نسبت 1: 1: 1 وزنی) و جلبک Oscillatoria africanum, تاثیر نوع محیط کشت بر تراکم سخت پوستان پرورش یافته و شاخص های کیفی آب انجام شد. نتایج نشان داد جیره های مختلف غذایی تاثیر معنی داری بر تراکم D. pulex و A. dengizicus, جمعیت باکتریایی, BOD و COD محیط کشت داشته اند. باکتری های غالب در محیط کشت D. pulex حاوی کود و سبزیجات متعلق به جنس Acinetobacter و در محیط کشت دارای O. africanum جنس Aeromonas غالب بود. همچنین در محیط کشتA. dengizicus تغذیه شده با کود, سبزیجات و O. africanum به ترتیب Neisseria, Enterobacteria و Alcaligenes جنس های غالب بودند. بیشترین جمعیت میکروبی در محیط کشت D. pulex تغذیه شده با کود (cell/ml104×11) و در محیط کشت A. dengizicus تغذیه شده با O. africanum(cell/ml103×12) سنجش شد. همچنین بیشترین میزان تراکم D. pulex (289± 11/9) و A. dengizicus(188± 19/2) در محیط کشت تغذیه شده با جلبک O. africanum و کمترین میزان آن در محیط کشت تغذیه شده با کود (به ترتیب1/1 ± 15 و 4/1± 30) بدست آمد. بیشترین BOD و COD در محیط کشت D. pulex و A. dengizicus حاوی سبزیجات (به ترتیب 101 و 298 میلی گرم در لیتر) سنجش شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد همبستگی معنی داری بین تراکم D. pulex با جمعیت باکترایی وجود نداشته, اما بین جمعیت باکترایی با تراکم A. dengizicusهمبستگی معنی داری وجود داشته است. همچنین بین تراکم D. pulex و A. dengizicus, با BOD و COD همبستگی معنی داری دیده شد. به طور کلی می توان بیان کرد برای رسیدن به بالاترین میزان تراکم D. pulexو A. dengizicus محیط کشت حاوی جلبک O. africanum کارایی بالاتری دارد. همچنین گونه زئوپلانکتون پرورشی و جیره غذایی استفاده شده طی دوره پرورش بر نوع باکتری ها و تراکم جمعیتی آنها تاثیر گذار است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی