Start: 2/2/2023 3:50:01 PMEnd: 2/2/2023 3:50:02 PM >> 806

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

88

دانلود:

21

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تنوع ژنتیکی جدایه های لاکتوکوکوس گارویه آ (Lactococcus garvieae) از ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بیمار در ایران با استفاده از روش RAPD-PCR

صفحات

 صفحه شروع 62 | صفحه پایان 71

چکیده

لاکتوکوکوس گارویه آ یکی از عوامل اصلی بیماری استرپتوکوکوزیس/لاکتوکوکوزیس در مزارع ماهیان به ویژه ماهی قزل آلای رنگین کمان می باشد که هر ساله خسارات زیادی را موجب می شود. در این مطالعه تنوع ژنتیکی 20 جدایه لاکتوکوکوس گارویه آ بدست آمده از تلفات مزارع قزل آلای رنگین کمان در برخی استان های کشور به روش RAPD-PCR مورد مطالعه قرار گرفت. پس از کشت از بافت کلیه ماهیان بیمار و جداسازی کوکسی های گرم مثبت روی برین هارت آگار (BHI), در ابتدا با استفاده از روش PCR اختصاصی, تشخیص گونه (با تولید محصول 1100 جفت بازی) جدایه های باکتریایی انجام گرفت. سپس ژنوتاپینگ جدایه ها با استفاده از روش RAPD-PCR و دو پرایمر P5 و M13 انجام شد. نتایج حاصل از روش RAPD-PCR نشان داد که پرایمر P5 در مجموع قادر به تولید حداکثر 3 باند و 4 الگوی باند در میان جدایه ها شد اما پرایمر M13 قادر به تولید حداکثر 7 باند و 5 الگوی باندی شد. همچنین نتایج حاصل از ترسیم درخت فیلوژنی بر اساس محصولات RAPD-PCR پرایمر P5 با استفاده از روش UPGMA موجب تفکیک این جدایه ها در 2 کلاستر اصلی و 4 گروه فرعی ژنتیکی شد, اما با استفاده از پرایمر M13 این جدایه ها در 2 کلاستر اصلی و 5 گروه فرعی ژنتیکی قرار گرفتند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که گرچه مشابهت های فنوتیپی بین جدایه هایلاکتوکوکوس گارویه آ مناطق مختلف ایران وجود دارد ولی این جدایه ها با همدیگر دارای تفاوت های ژنتیکی نیز هستند. مطالعات بیشتری در آینده نیاز است تا نقش این تفاوت های ژنتیکی کسب شده در این مطالعه را در میزان حدت باکتری و ایمنی زایی بدنبال واکسناسیون نشان دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی