video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

77

دانلود:

44

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تأثیر شوک اسمزی بر برخی پارامترهای فیزیولوژیک در بچه ماهیان سفید دریای خزر (Rutilus kutum)

صفحات

 صفحه شروع 363 | صفحه پایان 375

کلیدواژه

آنزیمNa+/K+ ATPaseQ1
RNAQ1

چکیده

 در این مطالعه برخی پارامترهای مرتبط با تنظیم اسمزی در بچه ماهیان سفید پس از ورود ناگهانی به شوری 6 و 11 گرم در هزار مورد بررسی قرار گرفت تا بتوان به ارزیابی محل مناسب رهاسازی بچه ماهیان سفید پس از تکثیر مصنوعی پرداخت. از کل بدن و همچنین آبشش بچه ماهیان پس از تماس با شوری, در ساعات 24, 72 و 168 جهت سنجش فاکتورهای مختلف نمونه­ برداری صورت گرفت. میزان آنزیم Na+/K+ATPase در شوری 6, در ساعت 24 با تفاوت معنی­ دار نسبت به گروه کنترل افزایش یافت (0/05>P) و سپس با روند نزولی هیچ گونه تفاوت معنی داری با گروه کنترل نداشت (0/05P). میزان پروتئین در شوری 6 هیچ گونه تفاوت معنی داری با گروه کنترل نداشت (0/05P). غلظت RNA نیز در شوری 6 هیچ گونه تفاوت معنی­ داری را با گروه کنترل نشان نداد (05/0P). درصد اسمولاریته پلاسما نیز در هر دو گروه با تفاوت معنی­ دار نسبت به­ زمان صفر افزایش یافت (0/05>P). درصد تلفات در گروه دوم تنها 1/52± 7/33 درصد بود در حالی که در شوری 6 هیچ گونه تلفاتی مشاهده نشد. درصد آب بدن نیز با افزایش شوری به صورت معنی­ دار کاهش یافت (0/05>P). با توجه به­ نتایج حاصل از این آزمایش, به ­ نظر می­ رسد رهاسازی بچه ماهیان در محیط ­ های مجاور دریای خزر و با شوری بیشتر, به جهت گریز از حجم عظیم آلاینده های موجود در مصب, مشکل حادی برای بچه ماهیان پیش نخواهد آورد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی