Start: 2/3/2023 5:25:38 PMEnd: 2/3/2023 5:25:39 PM >> 562

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

540

دانلود:

233

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثرات غلظت های تحت کشنده کلرپیریفوس بر فعالیت آنزیم های سرمی و برخی شاخص های استرس اکسیداتیو ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

صفحات

 صفحه شروع 443 | صفحه پایان 450

چکیده

کلرپیریفوس یک آفت کش ارگانوفسفره است که به طور گسترده به عنوان کنترل کننده آفات در مزارع کشاورزی استفاده می شود. هدف از این مطالعه تعیین اثر غلظت های تحت کشنده (0.1, 0.05 و 0.02 میلی گرم بر لیتر) کلرپیریفوس بر فعالیت آنزیم های کبدی و آنزیم های اکسیداتیو (سوپراکسیددیسموتاز و کاتالاز) ماهی کپور معمولی (Cprinus carpio) در روزهای 1, 7, 14 و 21 بعد از تماس با آفت کش می باشد. میزان LC50 96 سم کلرپیریفوس برای کپور ماهیان 0.516 میلی گرم در لیتر به دست آمده است. نتایج حاضر حاکی از آن است که ماهیان تماس یافته با سم کلرپیریفوس در مقایسه با گروه شاهد افزایش معنی داری در فعالیت آسپارتات آمینوترنسفراز (AST) و آلانین آمینوترنسفراز (ALT) نشان دادند (P<0.05). همچنین فعالیت آلکالین فسفاتاز (ALP) در غلظت های بالای کلرپیریفوس (0.05 و 0.1 میلی گرم بر لیتر) افزایش یافته و در روزهای اول و هفتم آزمایش, بیشترین سطح فعالیت در این غلظت ها مشاهده شد. فعالیت آنزیم های کاتالاز (CAT) و سوپراکسید دیسموتاز (SOD) نیز بطور معنی داری بیشتر بود (P<0.05). علاوه بر این اثر متقابل زمان و غلظت سم بر روی فعالیت آنزیم های SOD,CAT و AST مشاهده شد (P<0.05). بطور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که افزایش مدت تماس ماهی کپور معمولی با سم کلرپیریفوس در غلظت های 0.05 و 0.1 میلی گرم بر لیتر سبب افزایش فعالیت آنزیم های کبدی و آنزیم های اکسیداتیو ماهی می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی