مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

919

دانلود:

175

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر هم کشتی با سلولهای Vero بر تکوین جنینهای 8 سلولی موش حاصل از انجماد شیشه ای

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 7

چکیده

 هدف: بررسی تاثیر هم کشتی بر تکوین جنینهای 8 سلولی موش حاصل از انجماد شیشه ای.مواد و روشها: بدین منظور در ابتدا جنین های 8 سلولی به روش فلاشینگ از لوله رحمی موشهای ماده که قبلا تحریک تخمک گذاری شده بودند, خارج شده و به دو گروه تقسیم شدند. گروه آزمون 1 شامل جنین هایی که با استفاده از محلول ضدیخ اتیلن گلیکول با غلظت 40 درصد به روش انجماد شیشه ای منجمد شده و پس از ذوب با محلول 5/0 مولار ساکارز به محیط کشتMEMα  منتقل شدند. گروه آزمون 2 شامل جنینهایی که با همان روش قبلی منجمد و ذوب شده و در محیط هم کشتی MEMα+Vero قرار گرفتند. برای هر یک از گروه های فوق, گروه های کنترلی شامل جنین های منجمد نشده انتقال یافته به محیط MEMα (کنترل 1) و جنین های منجمد نشده انتقال یافته به محیط هم کشتی MEMα+Vero (کنترل 2) در نظر گرفته شد. مقایسه میزان تکوین جنینها بین گروههای فوق در مدت 120 ساعت انجام شده و داده ها با روش آماری Chi-square و Fisher بررسی شد. یافته ها: نتایج نشان داد که اختلاف در میزان خروج از زونا در ساعات پایانی کشت بین گروههای آزمون 1 و کنترل 1 معنی دار بود (P>0.05). همچنین داده های حاصل از مقایسه دو گروه آزمون 2 و کنترل 2 نشان داد که اختلاف در میزان مورولا, بلاستوسیست و دژنراسیون در ساعات اولیه کشت معنی دار است. مقایسه دو گروه آزمون 1 و آزمون 2 نیز نشانگر اختلاف معنی دار در مرحله مورولا و میزان دژنراسیون جنین ها در ساعات اولیه کشت بود .(P<0.05) نتیجه گیری: نتایج این تحقیق حاکی از آن است که جنین 8 سلولی موش نسبت به انجماد شیشه ای آسیب پذیر نبوده و برای بهبودی تکوین نیازی به هم کشتی با سلولهای Vero نیست.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  رضازاده، مجتبی، قانعی، مینا، موحدین، منصوره، و بهاروند، حسین. (1382). تاثیر هم کشتی با سلولهای Vero بر تکوین جنینهای 8 سلولی موش حاصل از انجماد شیشه‌ ای. یاخته، 5(17)، 1-7. SID. https://sid.ir/paper/16215/fa

  Vancouver: کپی

  رضازاده مجتبی، قانعی مینا، موحدین منصوره، بهاروند حسین. تاثیر هم کشتی با سلولهای Vero بر تکوین جنینهای 8 سلولی موش حاصل از انجماد شیشه‌ ای. یاخته[Internet]. 1382؛5(17):1-7. Available from: https://sid.ir/paper/16215/fa

  IEEE: کپی

  مجتبی رضازاده، مینا قانعی، منصوره موحدین، و حسین بهاروند، “تاثیر هم کشتی با سلولهای Vero بر تکوین جنینهای 8 سلولی موش حاصل از انجماد شیشه‌ ای،” یاخته، vol. 5، no. 17، pp. 1–7، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/16215/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی