Start: 2/6/2023 12:18:39 PMEnd: 2/6/2023 12:18:40 PM >> 628

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

183

دانلود:

55

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی جایگاه آرایه شناسی گاوماهی ایرانی Ponticola Iranicus (Teleost, Gobiidae) براساس زیر واحد 1 ژن سیتوکروم اکسیداز COI

صفحات

 صفحه شروع 112 | صفحه پایان 117

چکیده

 در آب های داخلی ایران خانواده گاوماهیان شامل 42 گونه در 15 جنس است که جنس Ponticola با 6 گونه تنوع بالایی دارد. تنوع ریختی بالای اعضای جنس Ponticola شناسایی گونه های این جنس را دشوار ساخته است. اخیراً یک گونه جدید از این جنس به نام گاوماهی ایرانی Po. iranicus براساس ویژگی های ریختی از رودخانه های زیرحوضه رودخانه سفیدرود یعنی رودخانه های بیجار, گیسوم و توتکابن توصیف شده است. از این رو تحقیق حاضر جهت اعتبارسنجی این گونه و تعیین جایگاه آرایه شناسی آن براساس ژن COI به اجرا درآمد. برای این منظور نمونه های موردنظر پس از نمونه برداری و استخراج DNA با روش فنول-کلروفرم, ژن سیتوکروم COI آن ها طی فرآیند PCR تکثیر و پس از خالص سازی توالی یابی شدند. نتایج نشان داد که Po. iranicus از نظر مارکر ژنی مورد بررسی یک گونه معتبر بوده و به عنوان گونه خواهری Po. syrman با فاصله ژنتیکی حدود 3 درصد می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی