مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,075

دانلود:

216

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه ارزیابی قدرت واکنش آکروزومی اسپرم انسانی به روش رنگ آمیزی دو گانه و سه گانه و روش فلورسانس کوییناکرین

صفحات

 صفحه شروع 49 | صفحه پایان 55

چکیده

 هدف: این مطالعه به منظور مقایسه روش فلورسانس کوئیناکرین با روشهای رایج رنگ آمیزی هیستوشیمیایی دوگانه و سه گانه انجام گرفت. مواد و روشها: در این پژوهش ده نمونه مایه انزالی نرمال براساس معیارهای WHO 99 انتخاب شد و با روش Percoll اسپرمهای متحرک جدا شدند, سپس درصد واکنش آکروزومی قبل و بعد از ظرفیت گیری و همچنین پس از القای در حضور A23187 به مدت یک و دو ساعت به سه روش کوئیناکرین, رنگ آمیزی دو گانه و سه گانه ارزیابی شد. یافته ها: درصد واکنش آکروزومی قبل از ظرفیت گیری در هر سه روش یکسان بود (P<0.05) ولی پس از ظرفیت گیری و تحریک به وسیله A23187 افزایش معنی داری یافت (P<0.01). همچنین در همه موارد درصد واکنش آکروزومی در ارزیابی با روش کوئیناکرین بیشتر از دو روش دیگر بود (P<0.01) و ارتباط مستقیم و معنی داری بین نتایج حاصل از هر یک از روشها وجود داشت .(p<0.001, r=7)نتیجه گیری: اسپرمها, پس از ظرفیت گیری, در حضور A23187 تحریک شده و واکنش آکروزومی انجام می دهند این اسپرمها را می توان با روش فلورسانس کوئیناکرین به عنوان یک روش آسان و سریع شناسایی کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  انوری، مرتضی، کلانتر، سیدمهدی، و نصراصفهانی، محمدحسین. (1382). مقایسه ارزیابی قدرت واکنش آکروزومی اسپرم انسانی به روش رنگ ‌آمیزی دو گانه و سه‌ گانه و روش فلورسانس کوییناکرین. یاخته، 5(17)، 49-55. SID. https://sid.ir/paper/16213/fa

  Vancouver: کپی

  انوری مرتضی، کلانتر سیدمهدی، نصراصفهانی محمدحسین. مقایسه ارزیابی قدرت واکنش آکروزومی اسپرم انسانی به روش رنگ ‌آمیزی دو گانه و سه‌ گانه و روش فلورسانس کوییناکرین. یاخته[Internet]. 1382؛5(17):49-55. Available from: https://sid.ir/paper/16213/fa

  IEEE: کپی

  مرتضی انوری، سیدمهدی کلانتر، و محمدحسین نصراصفهانی، “مقایسه ارزیابی قدرت واکنش آکروزومی اسپرم انسانی به روش رنگ ‌آمیزی دو گانه و سه‌ گانه و روش فلورسانس کوییناکرین،” یاخته، vol. 5، no. 17، pp. 49–55، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/16213/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی