مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: شیلات (منابع طبیعی ایران)
سال:1396 | دوره:70 | شماره:3
صفحه شروع:243 | صفحه پایان:261

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

241

دانلود:

95

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بهبود ارزش تغذیه ای دوگونه میکروجلبک سبز Dunaliella به وسیله تغییر در فاکتورهای محیط کشت

صفحات

 صفحه شروع 243 | صفحه پایان 261

چکیده

 جلبک های تک سلولی به عنوان فیتوپلانکتون منابع مهم و کارآمدی در تغذیه لاروها و آبزیانی نظیر ماهی و میگو می باشند. در این تحقیق ارزیابی شاخص های سرعت تکثیر, مقدار رنگدانه ها, میزان قند و پروتئین دو گونه جلبک Dunaliella salina وD. bardawil در درون سه محیط کشت Ramaraj(R), Johnson(J), Shaish(S) انجام شد و نتایج مورد مطالعه قرار گرفتند. در هر سه محیط, سرعت رشد سلول ها در 1 مولار نمک NaCl, بیش از 2 و سرعت تکثیر در گونه D. salina نیز تقریباً در حدود دو برابر گونه bardawil. D بود. تاثیر تیمار محیط کشت در تحریک تقسیمات سلولی, غالباً با برتری محیط J, سپس S و نهایتاً R مشاهده گردید. در مولاریته 1, بیشترین سرعت رشد ویژه جلبک, در محیط کشت های J و S و در مولاریته 2 در محیط J همگی تا روز 8, مشاهده گردید. حجم سلولی در گونه D. bardawil دو برابر گونه D. salina و بیشترین افزایش حجم سلولی در 2مولار, برای هر دو گونه, در محیط کشت S مشاهده شد. تغییرات مقدار وزن تر و خشک, با الگوی تقریباً افزایشی در طول زمان, بویژه در دو محیط کشت S و J و با برتری تاثیر مثبت محیط کشت S دنبال شد. بیشترین میزان کاروتنوئیدکل بر میلی لیتر و بر وزن خشک در 1مولار D. bardawil, به ترتیب در محیط های S و R مشاهده گردید. تغییرات بتاکاروتن بر اثر مولاریته و نوع محیط کشت, الگویی تقریباً مشابه کاروتنوئید کل داشت. بیشترین مقدار کلروفیل بر میلی لیتر در محیط های S و J و بیشترین مقدار این شاخص بر وزن خشک, در محیط R مشاهده گردید. بیشترین تاثیر در افزایش مقدار پروتئین سلول ها مربوط به محیط J بود که با تاثیر القایی بالاتر محیط R در تولید قند کل, تفاوت داشت. به طور کلی یافته ها, تاثیر معنی دار نوع محیط کشت و میزان غلظت نمک, بر افزایش مواد مغذی جلبک تک-سلولی آب شور را علاوه بر نوع گونه, پیشنهاد می کنند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی