Start: 2/7/2023 12:32:17 PMEnd: 2/7/2023 12:32:18 PM >> 597

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

182

دانلود:

31

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی نرخ جذب و فیلتراسیون فلزات سنگین کادمیوم (Cd) و سرب (Pb) توسط صدف Mytilaster lineatus در دریای خزر

صفحات

 صفحه شروع 284 | صفحه پایان 294

چکیده

 آلاینده ها شامل فلزات سنگین به صورت طبیعی به مقدار کم در طبیعت یافت می شوند, اما در سال های اخیر, همراستا با افزایش جمعیت و توسعه صنعتی کشورها, بار آلودگی آن ها در اکوسیستم های آبی مانند دریای خزر افزایش یافته است. بی مهرگان دریایی از جمله دوکفه ایی ها فلزات سنگین ضروری و غیر ضروری پیرامون خود را جذب کرده و موجب انتقال آنها در شبکه ی غذایی به سمت راس هرم می شود. از اینرو به جهت ساکن بودن در منطقه, حساسیت بیشتری به تجمع این مواد داشته و می توانند شاخص زیستی مناسبی برای ارزیابی آلاینده های فلزات سنگین باشند. تحقیق حاضر با هدف بررسی نرخ فیلتراسیون دوکفه ایی Mytilaster lineatus در معرض دو فلز کادمیوم (با دو غلظت 62 و 620 میکروگرم بر لیتر) و سرب (با دو غلظت 6/2 و 62 میلیگرم بر لیتر) محلول در آب و توانایی این گونه در کاهش این فلزات انجام شد. این آزمایش به صورت در محل و در شرایط مزوکوزم صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری در نرخ فیلتراسیون دو فلز سرب و کادمیوم مشاهده می گردد. این گونه در مواجهه با فلز سرب نرخ پالایش بالاتری داشت. همچنین شاخص زیستی مناسبی برای ارزیابی آلاینده فلز کادمیوم در محیط های آبی می تواند باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی