video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

104

دانلود:

33

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تأثیر جایگزینی روغن ماهی جیره غذایی به وسیله روغن هسته انگور بر عملکرد رشد، ترکیب شیمیایی بدن و فعالیت آنزیم لیپاز ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان

زمانی عباس | معافی ابوذر

صفحات

 صفحه شروع 148 | صفحه پایان 160

چکیده

 در این تحقیق, تأثیر جایگزینی روغن ماهی با روغن هسته انگور بر عملکرد رشد, ترکیب شیمیایی بدن و فعالیت آنزیم لیپازدر ماهی قزل آلارنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)(میانگین وزن 2± 40 گرم) طی یک دوره 60 روزه انجام شد. در این مطالعه از جیره شاهد (A) حاوی 100% روغن ماهی و سایر جیره ها حاوی 25 (B), 50 (C), 75 (D) و100% (E) روغن هسته انگور به جای روغن ماهی استفاده گردید. در پایان آزمایش شاخص های رشد, ترکیب شیمیایی بدن و میزان فعالیت آنزیم لیپاز از ضمائم پیلوریک و روده سنجش شدند. نتایج نشان داد بین میزان افزایش وزن بدن, شاخص کبدی, شاخص احشایی, ضریب تبدیل غذایی, رطوبت و پروتئین بدن ماهیان در جیره های آزمایشی اختلاف معنی داری وجود داشت (0/05>P). نرخ رشد ویژه, شاخص وضعیت, میزان چربی و خاکستر بدن اختلاف معنی داری را بین جیره های آزمایشی نشان ندادند (0/05P). براساس نتایج حاصل از عملکرد رشد, ترکیب شیمیایی بدن, فعالیت آنزیم لیپاز و همچنین بر اساس برآورد نمودار خط شکسته (broken line), جیره حاوی 50% روغن هسته انگور نسبت به سایر جیره ها می تواند برای رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان مناسب باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی