مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,094

دانلود:

242

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

جداسازی سلول های اندوتلیال سیاهرگ بند ناف انسان با آنزیم اکتینیدین میوه کیوی

صفحات

 صفحه شروع 151 | صفحه پایان 156

چکیده

 هدف: استفاده از آنزیم اکتینیدین میوه کیوی (Actinidia deliciosa) به منظور جداسازی سلول های اندوتلیال بند ناف انسان.مواد و روش ها: اکتینیدین در دامنه غلظت 1 تا 16 میلی گرم در میلی لیتر و زمان 10 تا 60 دقیقه برای جداسازی سلول های اندوتلیال مورد آزمایش قرار گرفت. سلول های جدا شده در محیط کشت MCDB131 کشت داده شدند. تشخیص سلول های اندوتلیال با شواهد مورفولوژیک و روش ایمونوسیتوشیمیایی و درصد زنده بودن سلول ها با آزمون تریپان بلو انجام گرفت.یافته ها: اکتینیدین در غلظت 4 میلی گرم در میلی لیتر به مدت 30-20 دقیقه توانست به طور انتخابی سلول های اندوتلیال سیاهرگ بند ناف را جدا کند. درصد بقای سلول های اندوتلیال جدا شده 95-90 درصد تخمین زده شد.نتیجه گیری: نتایج نشان داد اکتینیدین اثر سمی بر سلول ندارد و در مقایسه با کلاژناز کارایی بسیار مطلوبی در جداسازی سلول های اندوتلیال از سیاهرگ بند ناف انسان دارد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

بیدمشکی پور، علی، شیروانی فارسی، زینب، منصوری، کامران، و مصطفایی، علی. (1386). جداسازی سلول های اندوتلیال سیاهرگ بند ناف انسان با آنزیم اکتینیدین میوه کیوی. یاخته، 9(2 (34))، 151-156. SID. https://sid.ir/paper/16177/fa

Vancouver: کپی

بیدمشکی پور علی، شیروانی فارسی زینب، منصوری کامران، مصطفایی علی. جداسازی سلول های اندوتلیال سیاهرگ بند ناف انسان با آنزیم اکتینیدین میوه کیوی. یاخته[Internet]. 1386؛9(2 (34)):151-156. Available from: https://sid.ir/paper/16177/fa

IEEE: کپی

علی بیدمشکی پور، زینب شیروانی فارسی، کامران منصوری، و علی مصطفایی، “جداسازی سلول های اندوتلیال سیاهرگ بند ناف انسان با آنزیم اکتینیدین میوه کیوی،” یاخته، vol. 9، no. 2 (34)، pp. 151–156، 1386، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/16177/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی