video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

356

دانلود:

167

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تأثیر نوکلئوتید جیره بر رشد، بقا و برخی شاخص های خون شناسی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

صفحات

 صفحه شروع 69 | صفحه پایان 78

چکیده

نوکلئوتیدها با عملکردهای گوناگونی که بر سیستم ایمنی, متابولیسم سلول, بهبود کارایی جذب در دستگاه گوارش و بهبود سیستم ایمنی و متابولیسم چربی و پروتئین می گذارند امروزه مورد توجه آبزی پروری قرار گرفته اند. در این پژوهش, تأثیر نوکلئوتید جیره بر رشد, بقا و برخی شاخص های خون شناسی ماهی کپور معمولی (240 عدد) مورد بررسی قرار گرفت. نوکلئوتید جیره در 4 سطح 0, 5/0, 1 و 5/1 درصد به جیره غذایی اضافه و جیره بدون نوکلئوتید برای تغذیه تیمار شاهد استفاده گردید. هر جیره به صورت تصادفی برای ماهیان با متوسط وزن اولیه 2/0± 74/4 گرم در سه تکرار اختصاص داده شد. بعد از 8 هفته تغذیه تیمار حاوی 1 درصد نوکلئوتید افزایش معنی داری در غذای نسبی خورده شده نسبت به تیمار شاهد نشان داد (05/0P<). در سایر شاخص های رشد مانند افزایش وزن, ضریب تبدیل غذایی, نرخ رشد ویژه و روزانه و ضریب تبدیل غذایی اختلاف معنی داری بین تیمارها مشاهده نشد (05/0P>). نتایج سنجش پارامترهای خون شناسی نشان داد نوکلئوتید بر شاخص های خونی اثر داشته مثبت داشته و بیش ترین میزان گلبول سفید, گلبول قرمز و هموگلوبین در تیمارهای حاوی نوکلئوتید مشاهده شد (05/0P<). در میزان بازماندگی نیز اختلاف معنی داری بین تیمارها مشاهده نشد (05/0P>). نتایج این پژوهش بیانگر این بود که نوکلئوتید جیره در سطوح 1 و 5/1 درصد دارای اثرات مثبت بر پارامترهای خون شناسی ماهی کپور معمولی است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  لوخی، تکتم، هرسیج، محمد، کلنگی میان دره، حامد، و جعفریان، حجت اله. (1394). تأثیر نوکلئوتید جیره بر رشد, بقا و برخی شاخص های خون شناسی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio). فن آوریهای نوین در توسعه آبزی پروری (شیلات)، 9(3 )، 69-78. SID. https://sid.ir/paper/161608/fa

  Vancouver: کپی

  لوخی تکتم، هرسیج محمد، کلنگی میان دره حامد، جعفریان حجت اله. تأثیر نوکلئوتید جیره بر رشد, بقا و برخی شاخص های خون شناسی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio). فن آوریهای نوین در توسعه آبزی پروری (شیلات)[Internet]. 1394؛9(3 ):69-78. Available from: https://sid.ir/paper/161608/fa

  IEEE: کپی

  تکتم لوخی، محمد هرسیج، حامد کلنگی میان دره، و حجت اله جعفریان، “تأثیر نوکلئوتید جیره بر رشد, بقا و برخی شاخص های خون شناسی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)،” فن آوریهای نوین در توسعه آبزی پروری (شیلات)، vol. 9، no. 3 ، pp. 69–78، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/161608/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی