Start: 2/3/2023 11:19:57 PMEnd: 2/3/2023 11:19:58 PM >> 579

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

461

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر ابسیسیک اسید، مانیتول و دما بر نگهداری ژرم پلاسم سیب زمینی

صفحات

 صفحه شروع 187 | صفحه پایان 196

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 در این پژوهش اثر محیط کشت های دارای ابسیسیک اسید (5 میلی گرم در لیتر) و مانیتول (3 درصد) و دما (8 و 25 درجه سانتیگراد) بر رشد گیاهچه های هشت نژادگان سیب زمینی (چهار رقم و چهارگونه وحشی) در کشت درون شیشه ای بررسی شد. پس از ده ماه، کشت ها ارزیابی شدند. در مقایسه با شاهد، محیط های کشت دارای مانیتول و ابسیسیک اسید به طور معنی داری باعث کاهش رشد گیاهچه ها شدند. نژادگان ها برای بیشتر صفات اندازه گیری شده، با یکدیگر تفاوت معنی داری نشان دادند و رقم های «دراگا» و «کوزیما» نسبت به سایر ارقام برتر بودند. میزان زنده ماندن گیاهچه ها پس از انتقال به محیط کشت ریز افزایی، به طور معنی داری در محیط کشت دارای مانیتول بالاتر از دیگر محیط های کشت بود. با توجه به واکنش متفاوت ارقام و گونه های وحشی به محیط های کشت گوناگون، پیشنهاد استفاده از یک محیط کشت و یک دما برای نگهداری همه نژادگان ها عملی نیست ولی با به کارگیری محیط کشت MS دارای %3 مانیتول و دمای اتاق، می توان ژرم پلاسم سیب زمینی را برای دراز مدت نگهداری کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.