مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

794

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پیش بینی نسبت رسوب دهی در یک حوضه آبخیز کوچک کشاورزی

صفحات

 صفحه شروع 157 | صفحه پایان 172

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 به علت ته نشینی مواد رسوبی، به طور معمول رسوب حاصل از یک حوضه آبخیز، کمتر از فرسایش سطح خاک های آن حوضه است. نسبت رسوب خارج شده از خروجی یک حوضه آبخیز به فرسایش کل داخل آن نسبت رسوب دهی (SDR) نامیده می شود. از آنجا که رابطه بین کنده شدن و انتقال ذرات خاک برای واقعه های بارندگی خطی نیست، شبیه سازی نسبت رسوب دهی در مورد بارندگی های مستقل با استفاده از مدل ANSWERS در مورد یک حوضه آبخیز کوچک کشاورزی (با وسعت 3.62 هکتار و میانگین شیب %2.6) تحت شرایط آیش واقع در جنوب ایران انجام شد. داده های سیلاب و رسوب مربوط به بارش های مستقل برای سالهای 1997-1994 (1376-1373) تجزیه و تحلیل شدند. تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که مقدار SDR با رطوبت اولیه خاک، بیشترین غلظت ذرات معلق روان آب، و متوسط شدت بارندگی وابسته است (P=0.001). از آن جایی که انتظار می رود کل حجم رواناب حاصل از یک بارندگی مستقل، سهم قابل توجهی در فرسایش خاک و SDR داشته باشد، اثر این عامل در هر واقعه بارندگی نیز بررسی شد. تحلیل مراحل بعدی رگرسیون گام به گام ضریب همبستگی بالاتری نشان داد (R2=0.90)، اما سطح معنی دار بالاتری نیز برای ورود حجم روان آب به معادله به دست آمد (a³0.53) به طوری که، ورود حجم روان آب به عنوان یک متغیر جدید در معادله، مدل رگرسیونی را به طرف یک مدل مصنوعی سوق می دهد. به هر حال رابطه بین نسبت رسوب دهی و ویژگی های هیدرولوژی حوضه مورد مطالعه نشان دهنده وضعیت فرسایش خاک در منطقه است. برای سایر آبخیزها با اندازه، نوع خاک و ویژگی های شیب مختلف تحقیقات بیشتری لازم است تا رابطه بین SDR و عوامل مرتبط با هیدرولوژی حوضه های آبخیز در شرایط اقلیمی متفاوت به دست آید. با توجه به شرایط این حوضه آبخیز، میانگین SDR برابر با %54.7 به دست آمد، که می توان این ضریب را برای برآورد مقادیر فرسایش و رسوب حوضه های آبخیز به کار برد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  امین، سیف اله، گروسی، عباس، و شیروانی، امین. (1381). پیش بینی نسبت رسوب دهی در یک حوضه آبخیز کوچک کشاورزی. تحقیقات کشاورزی ایران، 21(2)، 157-172. SID. https://sid.ir/paper/16144/fa

  Vancouver: کپی

  امین سیف اله، گروسی عباس، شیروانی امین. پیش بینی نسبت رسوب دهی در یک حوضه آبخیز کوچک کشاورزی. تحقیقات کشاورزی ایران[Internet]. 1381؛21(2):157-172. Available from: https://sid.ir/paper/16144/fa

  IEEE: کپی

  سیف اله امین، عباس گروسی، و امین شیروانی، “پیش بینی نسبت رسوب دهی در یک حوضه آبخیز کوچک کشاورزی،” تحقیقات کشاورزی ایران، vol. 21، no. 2، pp. 157–172، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/16144/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )