مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

16,672

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر اندازه ذرات دانه جو بر عملکرد گاو شیری

صفحات

 صفحه شروع 119 | صفحه پایان 132

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 به منظور بررسی اثر اندازه دانه جو آسیا شده بر عملکرد گاوهای شیری، 6 گاو شیرده نژاد هولشتین در قالب یک طرح مربع لاتین 3×3 تکرار شده، مورد مطالعه قرار گرفتند. قطر متوسط هندسی اندازه ذرات دانه جو برابر 0.94، 1.93 و 2.9 میلی متر (به ترتیب در تیمارهای 1، 2 و 3) بود. جیره ها تنها از نظر اندازه ذرات دانه جو با هم تفاوت داشتند و همه گاوها جیره ای دارای %40 ذرت سیلو شده و %60 کنسانتره دریافت کردند که %50 بخش کنسانتره ای جیره را دانه جو آسیا شده (دارای اندازه های مختلف) تشکیل می داد. اختلاف بین ماده خشک مصرفی روزانه، درصد چربی، لاکتوز و کل مواد جامد شیر، تولید چربی روزانه، درصد قابلیت هضم ماده خشک، نسبت تولید روزانه شیر تصحیح شده (بر پایه %4 چربی)، ماده خشک قابل هضم، pH ادرار و مایع شکمبه، تغییر وزن روزانه و اندازه ذرات مدفوع، بین تیمارهای آزمایشی معنی دار نبود. با افزایش اندازه ذرات جو، روندی کاهشی در تولید چربی روزانه و قابلیت هضم ماده خشک و روندی افزایشی در تغییر وزن بدن و اندازه ذرات مدفوع دیده شد. درصد چربی شیر تیمار 3 بالاتر بود، اما تفاوت بین تیمارها معنی دار نبود. تیمار 3 به طور معنی داری باعث کاهش درصد پروتئین شیر، تولید شیر روزانه و pH مدفوع شد و با افزایش اندازه ذرات دانه جو، درصد ماده خشک مدفوع به طور معنی داری افزایش و تولید روزانه پروتئین شیر به طور معنی داری کاهش یات. تولید روزانه شیر تصحیح شده بر پایه %4 چربی، نسبت تولید شیر روزانه تصحیح شده بر پایه %4 چربی به ماده خشک مصرفی روزانه، تولید روزانه لاکتوز شیر، تولید روزانه کل مواد جامد شیر و قابلیت هضم ماده آلی، تفاوت معنی داری بین تیمار 1 با 2 و 2 با 3 وجود نداشت، ولی بین تیمارهای 1 با 3 تفاوت معنی داری دیده شد. افزایش اندازه ذرات دانه جو باعث کاهش مقدار عددی تمام این اندازه گیری ها شد. ناپدید شدن ماده خشک در ساعت های مختلف انکوباسیون نیز با استفاده از گوسفند اندازه گیری شد و تجزیه پذیری موثر ماده خشک برای تیمارهای 1، 2 و 3 به ترتیب 72.07، 56.63 و %46.26 بود که روندی کاهشی را با افزایش اندازه ذرات نشان می دهد. داده های آزمایش نشان می دهد که به احتمال درشت آسیا کردن دانه های جو نیز مشکلاتی را در امر تغذیه دام ایجاد می کند و در شرایط مشابه با آزمایش حاضر، ذرات نزدیک به یک میلی متر را می توان توصیه کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  قربانی، غلامرضا، مرادی قهدریجانی، اکبر، و علیخانی، مسعود. (1381). تاثیر اندازه ذرات دانه جو بر عملکرد گاو شیری. تحقیقات کشاورزی ایران، 21(2)، 119-132. SID. https://sid.ir/paper/16141/fa

  Vancouver: کپی

  قربانی غلامرضا، مرادی قهدریجانی اکبر، علیخانی مسعود. تاثیر اندازه ذرات دانه جو بر عملکرد گاو شیری. تحقیقات کشاورزی ایران[Internet]. 1381؛21(2):119-132. Available from: https://sid.ir/paper/16141/fa

  IEEE: کپی

  غلامرضا قربانی، اکبر مرادی قهدریجانی، و مسعود علیخانی، “تاثیر اندازه ذرات دانه جو بر عملکرد گاو شیری،” تحقیقات کشاورزی ایران، vol. 21، no. 2، pp. 119–132، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/16141/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )