مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات سیاسی
سال:1388 | دوره:2 | شماره:5
صفحه شروع:61 | صفحه پایان:82

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

450

دانلود:

381

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رویکرد پدیدارشناسی در تجزیه و تحلیل پدیده های سیاسی

نویسنده

دارابی علی

صفحات

 صفحه شروع 61 | صفحه پایان 82

چکیده

 تمرکز اصلی تحلیل پدیدار شناختی بررسی تجربه آگاهانه است و هدف آن توصیف تجربیات زندگی اجتماعی به همان صورتی است که در زندگی واقع شده اند. نوشتار حاضر در پاسخ به چیستی, نقش, جایگاه و کارکرد پدیدارشناسی در تجزیه و تحلیل پدیده های سیاسی بر آن است تا پدیدارشناسی را به منزله روش پژوهش کیفی مورد بررسی قرار دهد و فرایندها و عناصر اساسی آن را باز نماید.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی