مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پردازش علایم و داده ها | سال:1387 | دوره:- | شماره:1 (پیاپی 9) | صفحه شروع:3 | صفحه پایان:12

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

216

دانلود:

89

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طبقه بندی تک ثبت سیگنال های ERP به منظور آشکارسازی تحریک هدف

صفحات

 صفحه شروع 3 | صفحه پایان 12

چکیده

 هدف از این تحقیق, طراحی و ارزیابی یک آشکارساز تحریک هدف, بر اساس تشخیص مولفه شناختی P300 آن ها بوده است. بدین منظور ابتدا آزمایشی مناسب بر اساس الگوی oddball طراحی شد. مولفه شناخی P300 در هنگام مواجه افراد با تحریک هدف در سیگنال مغزی آن ها ظاهر می شود. سیگنال های مغزی از 20 نفر مرد سالم در حین انجام آزمایش طراحی شده, ثبت گردید. جهت پردازش, چندین روش بر روی دادگان ثبت شده پیاده سازی و مورد ارزیابی قرار گرفتند تا بهترین آن ها انتخاب شوند. در بلوک اصلی پردازش که به تحلیل هر تک ثبت و تصمیم در رابطه با هدف و غیر هدف بودن آن تحریک می پردازد, طبقه بندی کننده های مورد بررسی, طبقه بندی کننده تحلیل تفکیک خطی و درخت تصمیم بودند. پس از استخراج مجموعه ویژگی هایی چون فرکانس بیشینه, فرکانس میانگین, فرکانس میانه, ضرایب تبدیل موجک گسسته و چندین مشخصه ریخت شناسی, مجموعه بهینه ای از ویژگی ها با استفاده از جستجوی ژنتیک انتخاب شد. دقت نهایی تشخیص تحریک هدف بر اساس روش LOO برابر 95% و نرخ طبقه بندی صحیح تک ثبت های P300 دار و بدون P300 در دادگان آموزش و آزمایش به ترتیب 71% و 70% بوده است. این نتیجه با استفاده از 18 ویژگی انتخابی الگوریتم ژنتیک و طبقه بندی کننده تفکیک پذیر خطی به دست آمده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID