video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

294

دانلود:

136

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پردازش تصاویر ماهواره ای به منظور برآورد میزان تولید برنج

صفحات

 صفحه شروع 13 | صفحه پایان 24

چکیده

 در این مقاله با استفاده از پردازش تصویر و سنجش از دور به تعیین میزان محصول برنج در منطقه ای در شمال ایران پرداخته می شود. منطقه مورد بررسی در عرض جغرافیایی تا و طول جغرافیایی تا در شمال ایران (استان مازندران) واقع شده است. در این تحقیق از چهار تصویر سنسور LISS-III ماهواره IRS-1D در فصل زراعی 1382 استفاده شده است که دو تصویر از فصل برنج کاری و دو تصویر مربوط به فصل غیر برنج کاری می باشد و تصاویر با استفاده از نقاط کنترل زمینی تصحیح هندسی شده اند. برای برآورد تولید برنج, ابتدا مزارع برنج از دیگر مناطق با استفاده از شبکه عصبی MLP دوکلاسه تفکیک شده اند. شبکه مورد استفاده, یک لایه ورودی, دو لایه مخفی و یک لایه خروجی دارد. از آنالیز مولفه های اصلی (PCA) برای کم کردن بعد نمونه های ورودی به شبکه استفاده شد. شبکه به ازای حالات مختلف (بعد نمونه های ورودی, تعداد نرون های لایه مخفی) آموزش داده و شبکه بهینه با استفاده از مجموعه  validation انتخاب شد. شبکه بهینه دارای دقت کلی 98 درصد و دارای ضریب کاپا 0.96 روی مجموعه test است. همچنین با استفاده از شبکه MLP مزارع برنج پرمحصول و کم محصول تفکیک شده اند. شبکه MLP ایجاد شده دارای دقت کلی 89.6 درصد و ضریب کاپای 0.67 است. با شبکه عصبی RBF مدلی ایجاد شده است تا با داشتن بازتاب مزارع در باندهای مادون قرمزنزدیک و قرمز در دو تصویر از دوره رشد برنج, میزان محصول مزارع تخمین زده شود. میانگین خطای نسبی مدل برای برنج پرمحصول 11.52 درصد با انحراف معیار 71.83 می باشد و دارای ضریب تخمین 0.31 است و برای برنج کم محصول میانگین خطای نسبی 9.9 درصد با انحراف معیار 9.2 و ضریب تخمین 0.2 می باشد. درنهایت با استفاده از مدل سه گانه بالا, میزان تولید هر یک از گونه های برنج در منطقه مورد مطالعه تعیین گردید که میزان تولید برنج پرمحصول 256061 تن و میزان تولید برنج کم محصول 85177 تن برآورد گردید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی