مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پردازش علایم و داده ها | سال:1387 | دوره:- | شماره:2 (پیاپی 10) | صفحه شروع:41 | صفحه پایان:56

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

591

دانلود:

140

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

حذف نویز از سیگنال گفتار با اصلاح طیف فرکانسی سیگنال نویزی – بررسی روشهای تخمین سیگنال به نویز محلی و کنترل و شکل دهی سطح نویز باقیمانده

صفحات

 صفحه شروع 41 | صفحه پایان 56

چکیده

 دسته مهمی از روشهای بهبود کیفیت گفتار, طیف فرکانسی دوره کوتاه سیگنال نویزی را تغییر داده و اصلاح می نمایند. اصلاحات طیفی این روشها به صورت یک فیلتر در حوزه فرکانسی بیان میشود و بهره فیلتر میتواند به صورت تابعی از سیگنال به نویز نمایش داده شود. در این مقاله روش های حذف نویر از سیگنال گفتار مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد و بهره فیلتر برای برخی از روش های حذف نویز شناخته شده به صورت تابعی از سیگنال به نویز نمایش داده میشود. روشهای تخمین سیگنال به نویز بررسی میشود و یک تکنیک جدید برای تخمین سیگنال به نویز پیشنهاد شده و ارزیابی میگردد و برتری آن بر روش های قبلی نشان داده میشود. در این مقاله اصلاح روشهای حذف نویز به منظور کم کردن اعوجاج سیگنال گفتار مطرح شده است. در این روشها اثرات اصلاح فرکانسی, طوری تنظیم می گردد که با باقی گذاشتن مقداری از نویز اولیه, بهبود مشخصی در نسبت سیگنال به نویز به دست آید و در عوض اعوجاج سیگنال گفتار حداقل گردد. برای این کار با اعمال یک پارامتر, بهره چند روش حذف نویز برای دستیابی به سطح مشخصی از حذف نویز تنظیم می گردد. همچنین برای خوشایندکردن نویز باقیمانده از شکل دادن نویز باقیمانده استفاده شده است. به منظور ارزیابی این روشها تستهای شنوایی برای بررسی جنبه های مختلف گفتار, از جمله نویز موسیقی, نویز باقیمانده, پژواک و آثار غیر طبیعی نویز باقیمانده, طراحی و اجرا شده است. نتایج این تستها در مقاله حاضر برای چند روش حذف نویز گزارش شده است و روش های حذف نویز با یکدیگر مقایسه شده اند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID