مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,388

دانلود:

863

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه ی چرخه ی مد لباس در جامعه ی ایران

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 27

چکیده

 مد لباس, به منزلة یکی از صنایع پرطرفدار فرهنگی, در عین سودآوری اقتصادی, نقشی جدی در انتقال ایده های خلاق و رشد فرهنگی جوامع مبتنی بر میراث فرهنگی آن ها ایفا کرده و در این مسیر چرخه ای را از آفرینش و طراحی تا تولید, توزیع و نهایتاً مصرف طی می کند. پژوهش حاضر, نظر به ابهام موجود در وضعیت چرخة مد لباس در جامعة ایران, از رهگذر مطالعه و مسئله شناسی این چرخه به دنبال توصیف و تحلیل وضعیت موجود چرخة مد لباس به تفکیک مراحل مختلف آن در ایران است. مطالعة چرخة مد با بهره گیری از روش مصاحبه (مصاحبة عمیق در طراحی, تولید و توزیع و مصاحبة نیمه ساخت یافته در حوزة مصرف مد) و مطالعات اسنادی در گردآوری داده ها و روش تحلیل مضمون (در تحلیل وضعیت طراحی, تولید و توزیع) و نیز تحلیل محتوای کیفی (در تحلیل وضعیت مصرف) ما را به این نتیجه رساند که با توجه به مشکلات محوری ساختاری معرفتی, فرهنگی اجتماعی و اقتصادی سیاسی احصاشده و پیامد اصلی آن, که عدم نوآوری و دنباله روی از الگوهای وارداتی است, برندهای جریان ساز بومی در داخل شکل نمی گیرد. نبود برندهای اسلامی ایرانی خود تبعاتی از قبیل گسست مراحل چرخه, التقاطی شدن آن و تشدید مشکلات موجود را در پی دارد که حاصل نهایی آن عدم شکل گیری چرخة درون زای مد بومی و غلبة الگوهای وارداتی است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی